biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

 

Uchwała Nr XVIII/145/2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

 

z dnia 24 maja 2012 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

 

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju 

 

u c h w a l a, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie działki położonej w Lubatówce Nr 901/1 o pow. 0,0864 ha, z przeznaczeniem na maszt antenowy, stanowiącą własność osoby fizycznej. 

 

§ 2. Zakres nabycia działki określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Nabycie działki, o której mowa w § 1 nastąpi w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz – Zdrój. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.