Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na wydzierżawienie części działki

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie części działki

 

Uchwała Nr XIX/148/2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

 

z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn.zm.) 

RADA MIEJSKA w IWONICZU-ZDROJU 
uchwala, co następuje:
 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie części działki o powierzchni 33,5m2 na okres 5 lat, przeznaczonej pod lokalizację obiektu handlowego, położonej w Iwoniczu-Zdroju, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1320/13, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Iwonicz-Zdrój, wpisanej do księgi wieczystej nr KS1K/00073715/0. 

 

§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy części działki, o której mowa w § 1 uchwały. 

 

§ 3. Ustala się, że czas trwania dzierżawy będzie oznaczony tj. od dnia 1 czerwca 2012 roku do 31 maja 2017 roku. 

 

§ 4. Zakres dzierżawy określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

 

§ 5. Wydzierżawienie nieruchomości, o której mowa w § 1 nastąpi w trybie i na zasadach określonych w art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój. 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.