Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

 

Uchwała Nr XVIII/142/2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

 

z dnia 24 maja 2012 r.

 

r.

 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) 

 

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju 

 

u c h w a l a, co następuje : 

 

§ 1. 1. Zatwierdza Regulamin działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju, przyjęty Uchwałą Nr I/3/2012 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju. 

 

2. Uchwała Rady Społecznej, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VII/47/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/141/2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 24 maja 2012 r.

 

UCHWAŁA Nr I/3/2012 
Rady Społecznej
 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 
– Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju
 
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
 

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności Rady Społecznej 

 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju 

 

Na podstawie art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Z 2011 r. Nr 112, poz. 654) 

 

Rada Społeczna 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

 

– Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju 

 

u c h w a l a, co następuje : 

 

§ 1. Uchwala Regulamin swojej działalności, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr I/1/2011 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju celem zatwierdzenia. 

 

Załącznik 

 

do Uchwały Nr I/3/2012 

Rady Społecznej SPZOZ –

 

GPL w Iwoniczu-Zdroju 

 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

 

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI 

 

RADY SPOŁECZNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ – GMINNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU 

 

ROZDZIAŁ I 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju oraz organem doradczym Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju. 

 

§ 2. Rada Społeczna działa na podstawie : 

 

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654), 

 

2) Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju, 

 

3) niniejszego Regulaminu. 

 

§ 3. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju. 

 

Rozdział 2.

 

Skład Rady Społecznej 

 

§ 4. 1. W skład Rady Społecznej wchodzi 11 osób, w tym: 

 

a) jako Przewodniczący – Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój, 

 

b) jako członkowie: 

 

– przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego, 

 

– przedstawiciele wyłonieni przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju w liczbie 9 osób. 

 

2. Kadencja Rady trwa 4 lata. 

 

3. Kadencja Rady Społecznej rozpoczyna się z chwilą powołania, a kończy z upływem powołania przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju Rady Społecznej następnej kadencji. Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju powołuje Radę Społeczną w terminie do 6 miesięcy od dnia wyborów samorządowych. 

 

4. Zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej, następujące w trakcie jej kadencji, dokonywane są przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju. Z wnioskiem o dokonanie zmiany wystąpić może Przewodniczący Rady Społecznej, członek Rady Społecznej lub co najmniej 5 radnych Gminy Iwonicz-Zdrój oraz Wojewoda w odniesieniu do swojego przedstawiciela. 

 

Rozdział 3.

 

Zadania Rady Społecznej 

 

§ 5. Do zadań Rady Społecznej należy w szczególności: 

 

1) przedstawianie Radzie Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju wniosków i opinii w sprawach: 

 

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, 

 

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją Przychodni, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, 

 

c) przyznawania Kierownikowi nagród, 

 

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Kierownikiem, 

 

e) regulaminu organizacyjnego, 

 

2) przedstawianie Kierownikowi Przychodni wniosków i opinii w sprawach: 

 

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 

 

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 

 

c) kredytów bankowych lub dotacji, 

 

d) podziału zysku, 

 

3) uchwalanie regulaminu Rady Społecznej, zmian w nim oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Radzie Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, 

 

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej, 

 

5) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Przychodni, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu, 

 

6) przedstawianie wniosków Radzie Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, związanych z działalnością Przychodni, 

 

7) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i Statucie Przychodni. 

 

Rozdział 4.

 

Tryb zwoływania posiedzeń i podejmowania postanowień 

 

§ 6. 1. Rada Społeczna wykonuje swoje zadania na posiedzeniach. 

 

2. Posiedzenia Rady Społecznej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. 

 

3. Posiedzenia Rady Społecznej zwołuje Przewodniczący. 

 

4. Posiedzenia Rady Społecznej zwołuje się pisemnie co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia, w ważnych sytuacjach w terminie nie krótszym niż 3 dni lub w sprawach nie cierpiących zwłoki telefonicznie. 

 

5. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Społecznej należy podać termin i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad. 

 

6. Posiedzenia Rady Społecznej prowadzi jej Przewodniczący lub upoważniony członek Rady. 

 

7. Na posiedzeniu Rady Społecznej, za zgodą członków Rady mogą być omawiane sprawy pilne, nie objęte porządkiem obrad. 

 

§ 7. 1. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Kierownik SPZOZ-GPL oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Przychodni. 

 

2. W posiedzeniach Rady Społecznej mogą uczestniczyć również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Społecznej. 

 

§ 8. 1. Na posiedzeniach Rady Społecznej podejmuje się postanowienia w formie : 

 

1) uchwał, 

 

2) wniosków, 

 

3) opinii. 

 

2. Do ważności podejmowanych uchwał niezbędna jest obecność co najmniej połowy składu Rady (quorum). 

 

3. Uchwały i inne postanowienia zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. 

 

4. Głosowanie na posiedzeniach odbywa się w sposób jawny. 

 

5. Głosowanie tajne może odbywać się na wniosek członka Rady, po uzyskaniu akceptacji Rady – w trybie określonym w ust. 3. 

 

§ 9. Z posiedzenia Rady Społecznej sporządza się protokół, który podpisywany jest przez Przewodniczącego posiedzenia i protokolanta. 

 

Protokół powinien zawierać : 

 

1) datę i miejsce posiedzenia oraz numer kolejny protokołu, 

 

2) listę osób obecnych na posiedzeniu, 

 

3) porządek obrad, 

 

4) streszczenie przebiegu obrad, 

 

5) wyniki głosowania oraz teksty podjętych uchwał i innych postanowień. 

 

Rozdział 5.

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 10. Rada Społeczna korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój. 

 

§ 11. Spory pomiędzy Radą Społeczną a Kierownikiem SPZOZ – GPL oraz odwołania Kierownika od uchwał Rady rozstrzyga Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju, a rozstrzygnięcia te są ostateczne.