Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zatwierdzenie do realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Iwonicz – Zdrój”

Zatwierdzenie do realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Iwonicz – Zdrój”

 

Uchwała Nr XVIII/144/2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

 

z dnia 24 maja 2012 r.

 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Iwonicz – Zdrój”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) oraz Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki przyjętym decyzją nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Komisji Europejskiej 

 

R a d a M i e j s k a w Iwoniczu – Zdroju 

 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Zatwierdza się do realizacji w 2012 roku projekt systemowy „Czas na aktywność w Gminie Iwonicz – Zdrój” o wartości 128 524,19 zł , współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyjętego decyzją nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Komisji Europejskiej. 

 

2. Projekt, o którym mowa w ust. 1 realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju. 

 

§ 2. 1. Gmina przeznacza na realizację projektu, o którym mowa w § 1w 2012 roku środki finansowe jako wkład własny w wysokości 13 495,04 zł. 

 

2. Wkład własny, o którym mowa w ust. 1 zostanie pokryty ze środków ujętych w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju na wypłatę zasiłków celowych w 2012 roku. 

3. Kwota 115 029,15 zł stanowiąca różnicę pomiędzy kwotami, o których mowa w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 będzie pokryta ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w formie dotacji.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy w Iwoniczu – Zdroju 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.