biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

 

Uchwała Nr XIX/146/2012

 

Rady Miejskiej w Iwoniczu- Zdroju

 

z dnia 20 czerwca 2012r.


 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój
za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 270 ust. 4, ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Iwoniczu- Zdroju

 

uchwala, co następuje:


 

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za 2011r.
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, Rada Miejska w Iwoniczu- Zdroju zatwierdza przedstawione sprawozdania.

 

§ 2

 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.