Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiana uchwały własnej

Zmiana uchwały własnej

Uchwała Nr XVIII/141/2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 24 maja 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały własnej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 48 ust. 5 i 6 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) w związku z §16 ust. 2 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju, przyjetego uchwałą Nr……./2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu- Zdroju z dnia …………2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki  Zdrowotnej -Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu- Zdroju,

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki  Zdrowotnej -Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu- Zdroju, wprowadza się następujące zmiany: 

1.”  § 1 pkt. 11. otrzymuje brzmienie Anna Frodyma.”

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.