biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiany w uchwale budżetowej na 2012 rok

Zmiany w uchwale budżetowej na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XVIII /138/ 2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 24 maja 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1
W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2012 rok wprowadza
się następujące zmiany :

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z tabelą nr 1
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków własnych zgodnie z tabelą nr 2
3. Zmiany planów finansowych w jednostkach budżetowych otrzymują brzmienie zgodnie z tabelą nr 3
§ 2
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 po zmianach określa tabela nr 4 załączona do niniejszej uchwały.
§ 3
Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 377 969,22 zł i ustala się go w wysokości 477 969,22 zł, który będzie pokryty kredytami w wysokości 100 000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 377 969,22 zł.
§ 4
Wprowadza się wolne środki na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 377 969,22 zł.
Szczegółowy podział przedstawia tabela nr 5 załączona do niniejszej uchwały.

§ 5
Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 53 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprze¬daż napojów alkoholowych oraz plan wydatków o kwotę 53 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 6
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.
Załączniki