Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

U C H W A Ł A Nr XVIII /139/ 2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 24 maja 2012r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

Na podstawie art. 229, art. 230, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska postanawia:

§ 1
W związku z podjętymi przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju uchwałami w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok oraz wydanymi zarządzeniami przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z prognozą długu na lata 2012-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 655 253, 22 zł
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 033 222.44 zł
Zwiększa się plan przychodów o kwotę 377 969,22 zł

§ 2
Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
1. Zwiększa się plan wydatków w roku 2012 o niewykorzystane środki z roku 2011 na przedsięwzięciu „Przedszkolak odkrywa świat” w kwocie 27 074,45 zł przy czym wydatki ogółem nie ulegają zmianie.
2. Zwiększa się plan wydatków w roku 2012 o niewykorzystane środki z roku 2011 na przedsięwzięciu „Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius” w kwocie 1 225,77 zł przy czym wydatki ogółem nie ulegają zmianie.
3. W związku z koniecznością dokonania zmian w realizacji przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eiclusion w Gminie Iwonicz-Zdrój ze względu na zmianę struktury wydatków dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 48 286,58 zł, zwiększeniu o taką samą kwotę planu wydatków majątkowych oraz o zwiększeniu planu wydatków majątkowych na zakup działki, który pierwotnie nie był planowany przy realizacji przedsięwzięcia o kwotę 4000 zł (są to wydatki niekwalifikowane). Ogółem plan wydatków majątkowych tego przedsięwzięcia wrasta o kwotę 52 286,58 zł

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Załączniki