Strona głównabiuletynInwestycje celu publicznegoBudowa odcinka sieci gazowej w miejscowości Iwonicz

Budowa odcinka sieci gazowej w miejscowości Iwonicz

Iwonicz-Zdrój 2012.07.05

W116733.1.2011

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY IWONICZ – ZDRÓJ

Na podstawie art, 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80,poz. 717 z późno zmianami/oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /jedn. tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 98,poz. 1071 , z późno zmianami!

z a w i a d a m i a m,

że na wniosek Karpackiej Spółki Gazowniczej w Jaśle z dniem 05 lipca 2012 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na:
„Budowie odcinka sieci gazowej w miejscowości Iwonicz na działkach Nr 219/4,217,241,242/1,242/2 oraz budowie odcinka sieci gazowej w miejscowości
Lubatowa-Turkówka na działkach: 639,640/7,655/2, 717.
Strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z aktami sprawy , zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia do
projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 od poniedziałku od piątku w godzinach od 7.00 do 14.00 w pokoju Nr 204.

Paweł Perrial
Burmistrz Gminy Iwonicz -Zdrój