Strona głównabiuletynOchrona środowiskaOgłoszenie o przydatności wody z wodociągu w Iwoniczu-Zdroju do spożycia

Ogłoszenie o przydatności wody z wodociągu w Iwoniczu-Zdroju do spożycia

 Iwonicz-Zdrój 2012.07.24

WI08.7021.2.2012

 

 

O G ŁO S Z E N I E

 

Działając na podstawie art.12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r., Nr 123, poz.858.) w związku z przedstawioną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oceną jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Iwonicz-Zdrój z dnia 19 lipca 2012 roku

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

informuje, że

 

woda z wodociągu Iwonicz-Zdrój

jest przydatna do spożycia przez ludzi.

 

Próbka wody została pobrana z punktu poboru w budynku „Stary Pałac” w Iwoniczu-Zdroju Al. Torosiewicza 2 i po poddaniu jej badaniom laboratoryjnym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie stwierdził, że woda odpowiada pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61, poz.417, z późn. zm.). Woda nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych oraz pasożytów, substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu ludzi, jak również nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia podstawowe wymagania chemiczne określone w/wym. rozporządzeniu.

Zgodnie z art. 12 ust.5 w/cyt. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r., Nr 123, poz.858 z późn. zm.) Burmistrz Gminy zobowiązany jest do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Iwonicz-Zdrój i w siedzibie Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju oraz na stronie internetowej Urzędu.