Strona głównabiuletynGospodarka nieruchomościamiPierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Iwoniczu- Zdroju

Pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Iwoniczu- Zdroju

BURMISTRZ GMINY IWONICZ – ZDRÓJ

Ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Iwoniczu- Zdroju .
Przetarg odbędzie się dnia 28 sierpnia 2012roku o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 w pokoju Nr 204.

Opis nieruchomości będących przedmiotem przetargu:

1. Niezabudowana działka położona w Iwoniczu-Zdroju Nr 875/7 o pow. 1039 m2 stanowiąca własność Gminy Iwonicz-Zdrój dla której prawo własności ujawnionej jest w księdze wieczystej Nr KS1K/00063986/7. Zgodnie z zapisem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju Nr XXXVI/334/06 z dnia 13 lutego 2006 roku –stanowi teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w różnych strefach ochrony konserwatorskiej – symbol – MN3.
Działka nie posiada prawnego dojazdu.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 34 745.24 zł/brutto/ trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych dwadzieścia cztery grosze/.
2. Działka Nr 1329/62 położona w Iwoniczu-Zdroju o pow. 740 m2 będąca własnością Gminy Iwonicz-Zdrój dla której urządzona jest księga wieczysta Nr KS1K/00063986/7 zgodnie z zapisem Planu zagospodarowania Przestrzennego stanowi teren zabudowy usług wspomagających lecznictwo uzdrowiskowe /strefa „A” uzdrowiska/-symbol UZT4.
Nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami letniskowymi, które stanowią własność osób fizycznych.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 52 631.70 zł/brutto/pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych siedemdziesiąt groszy/.
3. Działka Nr 1312/2 o pow.43 m2 – niezabudowana położona w Iwoniczu-Zdroju będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy Iwonicz-Zdrój dla której urządzona jest księga wieczysta Nr KS1K/00113283/5.
Zgodnie z zapisem planu zagospodarowania przestrzennego stanowi teren usług wspomagających lecznictwo uzdrowiskowe-symbol UZT4.
Działki Nr 1312/2 oraz Nr 1329/62 stanowią jeden kompleks usługowy.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 2718.30 zł/brutto /dwa tysiące siedemset osiemnaście złotych trzydzieści groszy.

Wadium w wysokości 10 % wartość wymienionych nieruchomości należy wpłacać do Kasy Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 22 sierpnia 2012 roku do godziny 14.00 lub na konto ulokowane w PBS Filia Iwonicz-Zdrój Nr 10 8642 1041 2006 4003 4117 0001 również do dnia 22 sierpnia 2012 roku.
Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się w wyznaczonym przez Burmistrza dniu w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy-wpłacone wadium przepada.
Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udziela się w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju w pokoju Nr 204 w godzinach pracy Urzędu.

ZASTRZEŻENIE:

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo jego odwołania z ważnego powodu.

Paweł Pernal

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój