biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych

Zarządzenie Nr 56/2012
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 20 lipca 2012 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 
z a r z ą d z a m, co następuje: 
§ 1. Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego robót budowlanych pn.: 
1. „Remont drogi gminnej położonej na działce nr ewid. 1665 w m. Iwonicz w km 0+000-0+300”. 
2. „Remont drogi gminnej położonej na działce nr ewid. 3677, 191 w m. Lubatowa w km 0+000-0+200” w składzie: 
1) Robert Niemczyk – przewodniczący Komisji 
2) Dorota Bogusz – członek Komisji 
3) Wojciech Klimkiewicz– członek Komisji 
4) Inspektor nadzoru – Jacek Mercik 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.