biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postepowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postepowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 52/2012
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 16 lipca 2012 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postepowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 g ust.2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku -Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie określonym w załącznikach Nr 1 do Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§2. Pracami komisji egzaminacyjnych kieruje Pani Dorota Kilar – Dyrektor Wydziału Zarządzania w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

§3. Komisje egzaminacyjne ulegają rozwiązaniu z chwilą zakończenia procedury związanej z postępowaniami egzaminacyjnymi.

§4. Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2012 
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój 
z dnia 16 lipca 2012 r. 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2012 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 16 lipca 2012 roku. 

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Sabiny Józefowicz – Boczar ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Przewodnicząca Komisji:
1. Pani Dorota Kilar – Dyrektor Wydziału Zarządzania w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju – przedstawiciel organu prowadzącego
Członkowie:
2. Pani Jadwiga Baran – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Pani Krystyna Gotfryd – Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu
4. Pani Urszula Jucha – ekspert w zakresie filologii angielskiej
5. Pani Mariola Gorczyńska – ekspert w zakresie filologii angielskiej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2012 
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój 
z dnia 16 lipca 2012 r. 

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Justyny Litwin ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

Przewodnicząca Komisji:
1. Pani Dorota Kilar – Dyrektor Wydziału Zarządzania w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju – przedstawiciel organu prowadzącego

Członkowie:
2. Pani Jadwiga Baran – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Pan Jerzy Staroń – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubatowej
4. Pani Urszula Jucha – ekspert w zakresie filologii angielskiej
5. Pani Mariola Gorczyńska – ekspert w zakresie filologii angielskiej

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2012 
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój 
z dnia 16 lipca 2012 r. 
Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Ewy Graboś ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 
Przewodnicząca Komisji:
1. Pani Dorota Kilar – Dyrektor Wydziału Zarządzania w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju – przedstawiciel organu prowadzącego

Członkowie:
2. Pani Jadwiga Baran – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Pani Małgorzata Jakubowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Iwoniczu
4. Pani Anna Słowik – ekspert w zakresie nauczania początkowego
5. Pani Elżbieta Bednarczyk – ekspert w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 52/2012 
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój 
z dnia 16 lipca 2012 r. 
Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Anny Prejsnar ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 
Przewodnicząca Komisji:
1. Pani Dorota Kilar – Dyrektor Wydziału Zarządzania w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju – przedstawiciel organu prowadzącego

Członkowie:
2. Pani Jadwiga Baran – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Pani Małgorzata Jakubowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Iwoniczu
4. Pani Anna Słowik – ekspert w zakresie nauczania początkowego
5. Pani Elżbieta Bednarczyk – ekspert w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 52/2012 
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój 
z dnia 16 lipca 2012 r. 
Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Kingi Jucha ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 
Przewodnicząca Komisji:
1. Pani Dorota Kilar – Dyrektor Wydziału Zarządzania w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju – przedstawiciel organu prowadzącego
Członkowie:
2. Pani Jadwiga Baran – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Pan Adam Dołęgowski – Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce
4. Pani Anna Słowik – ekspert w zakresie nauczania początkowego
5. Pani Elżbieta Bednarczyk – ekspert w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 52/2012 
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój 
z dnia 16 lipca 2012 r. 
Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Edyty Buczek ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 
Przewodnicząca Komisji:
1. Pani Dorota Kilar – Dyrektor Wydziału Zarządzania w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju – przedstawiciel organu prowadzącego
Członkowie:
2. Pani Jadwiga Baran – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Pani Krystyna Włodarczyk – Dyrektor Przedszkola Gminnego w Iwoniczu-Zdroju
4. Pani Anna Słowik – ekspert w zakresie nauczania początkowego
5. Pani Elżbieta Bednarczyk – ekspert w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego