biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUstalenie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Ustalenie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Zarządzenie Nr 51/2012
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 16 lipca 2012 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012r w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. z dnia 21.06.2012, poz. 706). 
zarządzam, 
co następuje: 
§ 1. W roku szkolnym 2012/2013 ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników do dnia 7 września 2012 r. 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój. 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.