Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUstalenie wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych

Ustalenie wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Nr 50/2012
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 10 lipca 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących zasób mienia komunalnego Gminy Iwonicz-Zdrój 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zmianami) Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój 

zarządza, co następuje:
 
§ 1. Ustala się czynsz dzierżawny za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących zasób mienia komunalnego Gminy Iwonicz-Zdrój, przyległych i zabezpieczających funkcjonowanie pawilonów i obiektów handlowych, w wysokości 1.38 zł netto/ za 1 m 2 powierzchni dzierżawnej. 
§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 24/2012 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 5 kwietnia 2012 roku. 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.