biuletynMiejscowe Plany Zagospodarowania PrzestrzennegoObwieszczenie Burmistrza gminy Iwonicz-Zdrój o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany NR 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ-ZDRÓJ”

Obwieszczenie Burmistrza gminy Iwonicz-Zdrój o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany NR 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ-ZDRÓJ”

 Iwonicz-Zdrój  2012 -08-09
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E

          BURMISTRZA  gminy  IWONICZ – ZDRÓJ

o wyłożeniu do  publicznego wglądu

projektu zmiany NR 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ-ZDRÓJ”

 
 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r., poz. 647), art. 39 ust.1 i art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr VIII/67/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ-ZDRÓJ”

 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
 

projektu Zmiany NR 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ-ZDRÓJ”

wraz z prognozĄ oddziaływania na środowisko

w dniach od 17 sierpnia 2012 r. do 17 września 2012 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój przy Alei Słonecznej 28

 pokój nr 204 w godzinach pracy Urzędu

 

Przedmiotem zmiany planu jest teren będący własnością Sanatorium „Górnik” i tereny w sąsiedztwie
w kierunku północno-wschodnim, będące w większości własnością gminy (teren obok KRUS) Zmiana będzie dotyczyć wyznaczenia terenu usług lecznictwa uzdrowiskowego w strefie „A” uzdrowiska o symbolu UZ5, terenu zieleni typu parkowego w strefie „A” uzdrowiska o symbolu ZP1, terenu lasu uzdrowiskowego (parku leśnego) o symbolu ZL1, terenu zabudowy usług lecznictwa uzdrowiskowego w strefie „A” uzdrowiska
o symbolu UZ, terenu usług uzdrowiskowych i usług wspomagających lecznictwo uzdrowiskowe w strefie „A” i „B” uzdrowiska o symbolach UZ-T1 i UZ-T2 oraz terenu zieleni wysokiej o symbolu Zw1.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekCIE zmiany NR 1 planU miejscowEGO rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 września 2012 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój, pokój nr 106 o godz. 14.00

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój; 38-440 Iwonicz-Zdrój, Al. Słoneczna 28 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 1 października 2012 roku.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój.

 

                                                                       Paweł Pernal

                                                                                                                                              Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój