Strona głównabiuletynInwestycje celu publicznegoBudowa odcinka sieci gazowej w miejscowości Iwonicz oraz Lubatowa

Budowa odcinka sieci gazowej w miejscowości Iwonicz oraz Lubatowa

 Iwonicz-Zdrój 2012.08.20

WI116733.2.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 , z późn. zmianami/, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 roku Nr 98,poz.1071, z późn. zmianami/

BURMISTRZ GMINY IWONICZ- ZDRÓJ

z a w i a d a m i a ,

że z wniosku Karpackiej Spółki Gazowniczej w Jaśle reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Ryszarda Pelczara –Kierownika Rejonu Dystrybucji Gazu w Krośnie ul. Hutnicza 4 zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Budowie odcinka sieci gazowej w miejscowości Iwonicz na działkach Nr 219/4,217,241,242/1,242/2 oraz budowie odcinka sieci gazowej w miejscowości Lubatowa –Turkówka na działach: 639,640/7,655/2,717.

Strony mogą w terminie 14 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości zapoznać się z aktami sprawy , zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój Al. Słoneczna 28 .

Paweł Pernal
Burmistrz Gminy