biuletynOgłoszenia różneWyznaczenie innego Kolegium Odwoławczego do rozpatrzenia odwołania EC-Energetyki Sp. z o.o

Wyznaczenie innego Kolegium Odwoławczego do rozpatrzenia odwołania EC-Energetyki Sp. z o.o

                                                             Iwonicz-Zdrój 2012.08.27

ZR.6220.10.08.2011.ZRS

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy  Iwonicz-Zdrój

    Działając  na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.46a ust.5   ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz z art.153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)

informuję, że
postanowieniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 sierpnia 2012 roku, znak: DAP-GKISAP-754-17-3/2012AKo, jako organ właściwy do rozpatrzenia odwołania EC-ENERGETYKI Sp. z o.o. W Mielcu, od decyzji Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 19 czerwca 2012 roku, znak:ZR.6220.10.08.2012.ZRS, w przedmiocie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego  na budowie elektrowni wiatrowej 10 MW zlokalizowanej w Iwoniczu – wyznaczone zostało Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie.
    Postanowienie w sprawie wyznaczenia innego organu do rozpatrzenia odwołania zostało wydane z uwagi na wyłączenie członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie od udziału w postępowaniu w wymienionej sprawie – postanowienie z dnia 30 lipca 2012 roku, znak:SKO.4170.85.963.2012, co spowodowało brak możliwości powołania wymaganego przepisami prawa składu orzekającego. W tej sytuacji inne samorządowe kolegium jest wyznaczane przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej (Minister Administracji i Cyfryzacji w Warszawie).
    
    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości objętej przedsięwzięciem oraz w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju i na jego stronie internetowej. Obwieszczenie staje się skuteczne po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

     
                 

                    Paweł Pernal
                     Burmistrz Gminy
                    Iwonicz-Zdrój