Strona głównabiuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoOtwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2012 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2012 roku

Zarządzenie Nr 70/2012
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 4 września 2012 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych
 
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 
na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2012 roku.
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2012 roku. 

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Iwonicz-Zdrój oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 70/2012
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 4 września 2012r.

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

AL. Słoneczna 28

 

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/116/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok

 

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2012 roku

 

 

 

I. Rodzaje zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań

 

Zadanie Nr 1

 

Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Iwonicz”.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w 2012 r. wynosi: 25 000,00 zł.

 

Zadanie Nr 2

 

Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Lubatowa”.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w 2012 r. wynosi: 19 000,00 zł.

 

Zadanie Nr 3

 

Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Lubatówka”.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w 2012 r. wynosi: 19 000,00 zł.

 

Zadanie Nr 4

 

Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w zakresie biathlonu”.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w 2012 r. wynosi: 17 000,00 zł.

 

Wysokość środków przyznanych na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wynosi 80 000,00 zł.

 

 

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

 2. Zasady przyznawania dotacji regulują: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) zwana dalej ustawą oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 3. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu.

 4. Dotację na przedmiotowe zadanie otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 5. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości określonej przez oferenta.

 6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Iwonicz-Zdrój.

 7. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie.

 8. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.

 9. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.

 10. Rozstrzygnięcie konkursu nie podlega procedurze odwoławczej.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

 

1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2012 r.

 

2. Realizacja zadania powinna się odbywać z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą oraz zawartą umową przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:

 1. dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i zawartej umowie,

 2. oferent musi posiadać wystarczające środki finansowe własne (20% wkładu własnego) i wykwalifikowaną kadrę niezbędną do realizacji zadania objętego składaną ofertą,

 3. wsparcie nie będzie udzielane na zakupy inwestycyjne i prace remontowo-budowlane.

 

3. Dotowane mogą być tylko zadania realizowane przez podmioty prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.

IV. Wydatki i koszty pokrywane z dotacji

 

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:

 1. realizację programów szkolenia sportowego,

 2. wynagrodzenie instruktorów, trenerów, kadry szkoleniowej,

 3. opłaty za sędziowanie,

 4. zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej,

 5. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

 6. opłaty za przewóz zawodników na mecze, rozgrywki, turnieje, zawody,

 7. ubezpieczenie zawodników, opłaty regulaminowe, opłaty startowe,

 8. badania lekarskie zawodników,

 9. zakwaterowanie i wyżywienie podczas zawodów, zgrupowań,

 10. zakup środków czystości i opłaty za pranie strojów,

 11. zapewnienie opieki medycznej na meczach, rozgrywkach,

 12. zapewnienie bezpieczeństwa,

 13. opłaty związane z utrzymaniem obiektu,

 14. opłaty administracyjne.

 

Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu :

 1. transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

 2. zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone,

 3. zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia,

 4. ubezpieczeń majątkowych obiektów i pomieszczeń sportowych,

 5. wydatków na wykonanie prac budowlanych.

 

V. Termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia 26 września 2012 r.w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem nazwy i adresu oferenta oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 

1. Wybór oferty nastąpi do dnia 28 września 2012 r.

2. Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) oraz zawierać w szczególności:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

 4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

3. Do ofert należy dołączyć:

 1. aktualny wypis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wypis z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (dokumenty winny być wystawione nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty),

 2. aktualny statut,

 3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok, w przypadku podmiotów działających krócej – za okres jej działalności.

4. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

5. Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie z wzorem.

6. W przypadku gdy oferta będzie niekompletna lub błędnie wypełniona wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie.

7. Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona powołana przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, w drodze odrębnego zarządzenia, Komisja Konkursowa.

8. Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów:

 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,

 2. przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

 3. proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne;

 4. planowany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego (wymagany wkład własny 20%);

 5. planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

 6. doświadczenie wnioskodawcy w zakresie realizacji podobnych zadań

9. Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. złożone niezgodnie z wzorem,

 2. złożone po terminie,

 3. złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,

 4. nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu, błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym terminie.

 

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

Ofertę należy złożyć na wzorze opublikowanym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

 

VII. Informacja dotycząca realizacji zadania publicznego

W roku 2010 na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono kwotę 93 000,00 zł.

W roku 2011 na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono kwotę 160 000,00 zł.

W roku 2012 (do 30.06.2012 r.) na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono kwotę 80 000,00 zł.

 

O wynikach otwartego konkursu ofert podmioty składające oferty zostaną poinformowane indywidualnie oraz wynik otwartego konkursu zostanie ogłoszony zgodnie z art. 13 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

 

 

Paweł Pernal

Burmistrz Gminy

Iwonicz-Zdrój