Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XIX/2012 z dnia 20 czerwca 2012r.

Protokół Nr XIX/2012 z dnia 20 czerwca 2012r.

Protokół Nr XIX/2012

Z obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
20 czerwca 2012r. w Domu Zdrojowym w Iwoniczu-Zdroju od godz. 10.00. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady XIX sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Nieobecny Pan Łukasz Bień i Pan Jan Zając.
Następnie powitał wszystkich obecnych na sesji:- Radnych Rady Miejskiej,
– Panów Burmistrzów Pana Pawła Pernala i Pana Wiesława Polka Z-cę Burmistrza,
– pracowników Urzędu Gminy, Panią Elżbietę Cygan Radcę prawny, Panią Annę Malik –Borowską – Sekretarz Gminy, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy Panią Dyrektor GOPS, Pana Dyrektora GOK, Pana Dyrektora ZGK, Dyrektora GPL w Iwoniczu- Zdroju.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
4. Podejmowanie uchwał :
(po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z:
– sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2011r;
– sprawozdaniem finansowym;
– opinią regionalnej izby obrachunkowej;
– informacją i stanie mienia Gminy Iwonicz-Zdrój;
– stanowiskiem komisji rewizyjnej);
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2011;
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój;
2) w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy za 2011r;
3) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki;
4) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój.
5. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
6. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu, głosujących 12, za 11, przeciw 1.

Ad. 2 Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
Pani Anna Malik Borowska Sekretarz Gminy odczytała informację nt. realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy. Pan Burmistrz poinformował o spotkaniach i o innych wydarzeniach, jakie miały miejsce ww okresie. Informacje te, stanowią załącznik do protokołu.
Po przedstawieniu informacji o działalności Burmistrza głos zabrali: Pan Krzysztof Józefowicz pytał w sprawie budowy planowanego ośrodka sanatoryjnego w Iwoniczu-Zdroju. Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi, poinformował, że najpierw należy przygotować pełną dokumentację inwestycyjną, zmienić MPZP w zakresie przygotowania terenu pod inwestycje dla inwestorów publiczno-prawnych. Następnie poruszono temat sprzedaży uzdrowisk polskich, trudnej sytuacji finansowej, większość uzdrowisk funkcjonuje w grupach kapitałowych i ich rozwój zależy od strategii gospodarczej danej grupy. Pan Krukar podkreślił, że należy podjąć współpracę z grupą kapitałowej Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój w celu zainwestowania kapitału w naszej gminie.
Następnie Pan Drozd nawiązał do podjętej decyzji w sprawie przekazania zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia organizacjom społecznych, pytał jakie będą dalsze działania w związku z ta sprawą, – zmniejszenie zatrudnienia w GOPS?. Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi, że zadania Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej były wykonywane bezpłatnie przez pracowników GOPS, obecnie to zadanie będzie wykonywane przez organizacje pozarządowe. Na tym dyskusję zakończono.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie. W wyniku głosowania protokół został przyjęty głosujących 13, za 11, wstrzy. się 2.
Ad. 4 Podejmowanie uchwał :
Rada Miejska rozpatrzyła i zapoznała się z:
– sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2011r, sprawozdaniem finansowym, informacją i stanie mienia Gminy Iwonicz-Zdrój. Budżet Gminy Iwonicz-Zdrój uchwalony Uchwałą Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na 2011r.Dochody uchwalono w kwocie 38 480 708,98 zł. W ciągu roku plan dochód wzrósł do kwoty 43 071 831, 39 zl tj. o kwotę 4 591 122,40 zł, co stanowi 11,93 % wzrostu. Ogółem dochody zostały wykonane w kwocie 34 050 331,32 zł, tj. 79,05 % zakładanego planu.
Wydatki zaplanowane zostały na rok 2011 w kwocie 38 944 208,98 zł, a w ciągu roku budżetowego plan wydatków wzrósł do kwoty 47 251 844,56 zł tj. o kwotę 8 307 635,58 zł. Wykonanie wydatków wynosi 37 852 375 ,28 zł tj. 80,10 % zakładanego planu.
Następnie Pan Janusz Turek Skarbnik Gminy odczytał pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 11 kwietnia 2012r. (Uchwała Nr IX/9/2012). Wyjaśnił, rozbieżności pomiędzy sprawozdaniem z wykonania budżetu a danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2011r, które zostały skorygowane.
Następnie Pan Stanisław Zając Przewodniczący Komisji przedstawił pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2011r. Odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 04 czerwca 2012r, do Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju o udzielenie Panu Pawłowi Pernalowi Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój absolutorium z tyt. wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2011 rok. – wniosek Komisji stanowi załącznik do protokołu.
Pan Skarbnik Gminy odczytał pozytywną opinię w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011r. – (Uchwała Nr IX/42/2012 z dnia 11 czerwca 2012r, Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie), stanowi załącznik do protokołu.
Następnie Pan Burmistrz dokonał prezentacji multimedialnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2011r. Przedstawił sprawy gminy: demograficzne mieszkańców gminy, granice administracyjne gminy, liczbę podmiotów gospodarczych, planowania przestrzennego,(obecnie jest zmiana studium zagospodarowania przestrzennego gminy –faza konsultacji społecznej). Tutaj Pan Szajna zaapelował, o przekazaniu informacji dla mieszkańców gminy w sprawie konsultacji studium zagospodarowania przestrzennego. Dalej Pan Burmistrz przekazywał dane dot. oświaty podał liczbę dzieci w oddziałach 15-25 dzieci oraz omówił sprawy mieszkalnictwa w gminie.
Następnie przedstawił analizę: planu dochodów i wydatków oraz zwiększenie planu dochodów i wydatków w ciągu roku 2011, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej
i zarządzeniami Burmistrza. Omówił wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w tym wydatków majątkowych inwestycyjnych. Wskazał na bardzo duże wydatki inwestycyjne prowadzone od roku 2009-2011r. W roku 2011 zmniejszono wydatki na oświatę. Zwrócił uwagę na zadłużenie Gminy, podał wskaźniki zadłużenia Gminy i wzrost dochodów do zadłużenia gminy. Podkreślił, że mimo dużych wydatków inwestycyjnych został zmniejszony wskaźnik zadłużenia o 4 % w stosunku do roku 2010. Przedstawił ww dane liczbowe (plan i wykonanie dochodów w tym dochodów z podatków osiągniętych w 2011r.i w latach poprzednich). Przekazał informację dot. pracy Rady i stałych komisji, liczbę podjętych uchwał, liczbę wydanych zarządzeń, ilość załatwianych spraw w urzędzie gminy i promocji gminy w periodykach .
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w sprawie wykonania budżetu za 2011r. W dyskusji nad wykonaniem budżetu Gminy za 2011r. na wstępie zabrał głos Pan Przewodniczący Rady, zwrócił uwagę na niewykonanie dochodów w stosunku do planu ok. 9 000 000 zł. gdzie w ciągu roku plan dochód wzrósł do kwoty 43 071 831, a dochody zostały wykonane w kwocie 34 050 331,32 zł, tj. 79,05 % zakładanego planu (dane z sprawozdania).
Następnie podkreślił, że nie wykonano dochodów ze sprzedaży działki i mieszkania w wysokości ponad 3 900 000 zł. ale tak jak komisja rewizyjna stwierdziła, że to wykonanie dochodów nie było zależne od Burmistrza ale było zależne od Rady, bo przyjęliśmy takie dochody i tej kwoty będzie nam brakować. Uważa, że w roku 2012 Gmina posiada zdolność kredytową. W roku 2013 dla każdej gminy bezpieczne będzie 60 % zadłużenie w stosunku do dochodów. Natomiast wg ustawy finansowej art. 243 i jeżeli ustawa nie zostanie zmieniona to są obawy, czy w 2014 r. będziemy mieli możliwość wzięcia kredytu. Uważa, że nie będzie zabezpieczenia płynności finansowej Gminy i do 2020 roku trudno będzie inwestować, będziemy spłacać kredytowanie. Prosił o informację nt rozliczenia finansowego zadań nie wykonanych w 2011r czy zostały już wszystkie rozliczone, ile środków wpłynęło w tym roku i czy ma racje nt obaw finansowych gminy na przyszłe lata.
Wyjaśnień udzielił Pan Burmistrz Gminy Z-ca Burmistrza. – Poinformowali, że pozostała jeszcze do rozliczenia kanalizacja w Lubatowej z drugiego wniosku na kwotę ok 450 000 zł, pozostałe inwestycje zostały rozliczone i środki otrzymaliśmy. Pan Burmistrz poinformował, że budżet w 2013r. pokaże nam, czy będziemy mieć możliwość inwestowania i czy będziemy mieć zdolność finansową, to będzie ostatni budżet w którym będziemy mówić o wysokości zadłużenia. W 2013r zadłużyłby Gminę do 60%, bo w 2014 r nie będzie takiej możliwości, będą obowiązywać nowe zasady. Ważna jest dzisiaj dla nas minimalizacja wydatków bieżących, zmniejszenie kosztów. Musimy zwrócić uwagę na wieloletnią prognozę finansową. Natomiast wprowadzony budżet zadaniowy, da nam weryfikację wydatków bieżących. Uważa, że należy zwiększyć dochody, a zmniejszyć wydatki bieżące.
Pani Świstak pytała czy gminy prowadzą budżet zadaniowy. Burmistrz udzielił odpowiedzi w sprawie budżetu zadaniowego prowadzonego w dużych Gminach oraz wyjaśnił zasady budżetu zadaniowego prowadzonego w celu zweryfikowania wydatków, wprowadzenia mechanizmów oceniających celowość wydatków w gminie.
Pan Krukar nawiązał do budżetu zadaniowego, stwierdził, że budżet zadaniowy dokładnie opisuje każdy wydatek. Następnie wskazał błędne zapisy obliczonego % wykonanego zadania tj. na str.25 poz. budowa kanalizacji sanitarnej w Iwoniczu – dotacja uzdrowiskowa oraz zwrócił uwagę na niski procent wykonania zadania utrzymanie zieleni. Następnie pytał, czy pracownicy administracji szkół otrzymali podwyżkę za zeszły rok oraz prosił Pana Z-cę Burmistrza o podanie terminu zakończenia kanalizacji. Odpowiedzi udzielił Pan Przewodniczący Rady na temat podwyżki dla pracowników administracji zatrudnionych w szkołach, poinformował, że sprawa podwyżek była omawiana z dyrektorami szkół, oczekuje na konsultacje ze związkami zawodowymi, po czym będzie przedstawiona Panu Burmistrzowi w celu zabezpieczenia środków w budżetach szkół. Natomiast Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi w sprawie zakończenia kanalizacji, poinformował, że będzie prosił o zwołanie sesji w celu uruchomienia środków na budowę przepompowni, obecnie trwają odbiory robót budowlanych magistrali kanalizacyjnej w Lubatowej. Po zakończeniu odbiorów będą kontynuowane podłączenia do kanalizacji budynków indywidualnych.
Pan Krukar stwierdził, że trzeba podjąć decyzję w sprawie sposobu wykonywania przyłączy budynków do sieci kanalizacyjnej. Ponadto pytał co będzie z mieszkaniem po bibliotece w Iwoniczu-Zdroju. Pani Świstak podkreśliła, że to są tylko koszty utrzymania. Pan Burmistrz poinformował, że mieszkanie na razie stoi, ale jest kilka wariantów wykorzystania tego mieszkania.
Pan Boczar zwrócił uwagę na niewykonanie opłaty targowej, oraz pytał gdzie jest ujęta opłata, którą uiszcza podmiot handlujący przy al. Słonecznej w Iwoniczu-Zdroju. Pan Skarbnik wyjaśnił, że ten podmiot płaci do Gminy czynsz dzierżawny za zajmowany teren, oprócz tego powinna być pobierana opłata targowa.
Pan Drozd zwrócił się o przedłożenie na sesji sprawozdań z rozliczenia spraw kanalizacyjnych przez komitety z Lubatowej, z Iwonicza i z Iwonicza-Zdroju, tak jak to przedstawiła Lubatówka.
Innych uwag do wykonania budżetu Gminy za 2011r. nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2011, w wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 13, za 7, przeciw 4, wstrzy. 2.
Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy.
Po przerwie wznowił obrady i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2011r. W wyniku głosowania: głosujących 13, za 7, przeciw 4, wstrzy. się 2. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2011r. nie została podjęta.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój, Komisja Rozwoju Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Uchwałę podjęto jednogłośnie 13 za.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki. Komisja Rozwoju Gminy zaproponowała zmianę dot. wydzierżawienia części działki położonej w Iwoniczu-Zdroju na okres 5 lat.
Po dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia prawidłowego zapisu dot okresu dzierżawy Pan Burmistrz wniósł autopoprawkę § 1 otrzymuje brzmienie” Wyraża się zgodę na wydzierżawienie części działki o powierzchni 33,5m2 na okres do 10 lat, przeznaczonej pod lokalizację obiektu handlowego, położonej w Iwoniczu-Zdroju, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1320/13, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Iwonicz-Zdrój, wpisanej do księgi wieczystej nr KS1K/00073715/0. „ i § 3 wykreśla się.
Pan Rajmund zwrócił uwagę na zgłoszony wniosek Komisji Rozwoju Gminy dot. propozycji dzierżawy ww działki na okres 5 lat.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rozwoju Gminy, który w głosowaniu został przyjęty, głosujących 11, za 7, przeciw 2, wstrzy. 2.
Autopoprawka Burmistrza nie została przyjęta.
Wniosek Komisji został przyjęty ww głosowaniu, w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie ”Wyraża się zgodę na wydzierżawienie części działki o powierzchni 33,5m2 na okres 5 lat, przeznaczonej pod lokalizację obiektu handlowego, położonej w Iwoniczu-Zdroju, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1320/13, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Iwonicz-Zdrój, wpisanej do księgi wieczystej nr KS1K/00073715/0.” i § 3 otrzymuje brzmienie ; „Ustala się, że czas trwania dzierżawy będzie oznaczony tj. od dnia 1 czerwca 2012 roku do 31 maja 2017 roku.”
W wyniku głosowania uchwała została podjęta. Głosujących 13, za 10, wstrzy. się 3.  
Ad. 5 Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
W sprawach bieżących Gminy głos zabrał Pan Kazimierz Kuziemka pytał, czy były prowadzone rozmowy z właścicielami sąsiednich działek w sprawie drogi przy przedszkolu w Iwoniczu.
Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi, że będą prowadzone rozmowy z właścicielami działek ww sprawie.
Pan Kuliga pytał nt. decyzji oddziaływania na środowisko w sprawie farmy wiatrowej czy jest pozytywna, czy jest negatywna oraz pytał, czy zostały przeznaczone środki na remont dróg min. na wykonanie remontu ul. Zadwór. Pan Burmistrz poinformował, że ww decyzja środowiskowa jest negatywna, natomiast w sprawie remontu dróg, są zabezpieczone środki na remonty bieżące dróg. Pani Świstak Dorota pytała, czy będzie oddany do użytkowania amfiteatr przed festiwalem zespołów polonijnych, z uwagi na przygotowanie imprezy w tym obiekcie. Pan Z-ca Burmistrza poinformował, że we wtorek w przyszłym tygodniu, będzie wiadomo w sprawie odbioru amfiteatru.
Następnie Pani Świstak wnioskowała, by czasopismo samorządowe „Echo” słało się dwumiesięcznikiem lub kwartalnikiem z uwagi na minimalizację kosztów wydawania czasopisma. Prosiła o wypowiedź Radnych na ten temat. Pan Szajna proponował tą sprawę przygotować na następnej sesji po uzgodnieniu z redaktorem naczelnym. Przewodniczący Rady zaproponował tą sprawę przedyskutować na komisji oświaty wspólnie redaktorem naczelnym czasopisma.
Pan Krukar prosił o utwardzenie zajazdu do rozmijania samochodami przy ul, Ogrodowej. Przewodniczący Rady pytał Dyrektora ZGK kiedy będą przekazywane worki do segregacji śmieci dla oraz jakie zostały podjęte działania w celu minimalizacji infiltracji czy jest dokonywany przegląd studzienek kanalizacyjnych. Dyrektor ZGK poinformował, że na przełomie czerwca, początkiem lipca przekaże mieszkańcom do domów worki do segregacji śmieci oraz informacje na temat segregacji i terminu odbioru śmieci. Odnośnie kontroli sieci sanitarnej, stwierdzono 15 nieprawidłowości, skierowano pisma o usunięcie nieprawidłowości podłączenia do kanalizacji, ogólnie dokonano ok 150 kontroli. Pan Szajna pytał w sprawie studzienek nieprawidłowo osadzonych w terenie. Dyrektor poinformował, że nie ma informacji na ten temat, ale jeżeli otrzyma zgłoszenie to będą podejmowane działania w celu likwidacji nieprawidłowości. Przewodniczący Rady proponował omówić temat kanalizacji na komisji rozwoju gminy oraz prosił o zorganizowanie zebrań wiejskich w sprawie segregacji śmieci. Następnie zadał pytanie, czy nie łamiemy prawa o ochronie danych osobowych osób, które będą ujawnione w związku z wnioskiem o zapotrzebowanie na artykuły spożywcze z banku żywności. Wyjaśnień w tej sprawie udzielili Pani Dyrektor GOPS w sprawie kryterium przydzielenia tej pomocy oraz Pan Burmistrz, poinformował, że osoby składające wniosek podpisują zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych. Również w tej sprawie głos zabrała Pani Anna Wołtosz odniosła się do zapotrzebowania, do weryfikacji wniosków przez GOPS. Pani Dorota Świstak zwróciła uwagę na zachowanie procedur związanych z wydawaniem żywności. Poinformowano, że osoby potrzebujące ww pomocy mogą bezpośrednio zwrócić się z wnioskiem do GOPS. Informację w tej sprawie należy przekazać mieszkańcom gminy.
Następnie Przewodniczący Rady zapoznał Radnych z następującymi sprawami:
– prosił o odpowiedź na pismo Pana Radnego Boczara w sprawie handlu na deptaku,
– odczytał odpowiedź na zażalenie Pana Rafała J. sprawie budowy telefonii komórkowej na osiedlu wschodnim w Iwoniczu-Zdroju,
– następnie odczytał pisma dot. skargi Pana Stanisława G. w sprawie ogrodzenia wykonanego przez mieszkańca przy drodze gminnej.
– odczytał pisma dot. sprawy farmy wiatrowej, opinię prawną dot. zmiany mpzp, uchylenia uchwały, na wniosek radnych Rady Miejskiej oraz na petycję mieszkańców z Iwonicza,
– Pan Burmistrz Paweł Pernal przekazał informację nt negatywnej decyzji oddziaływania na środowisko w sprawie budowy farmy wiatrowej w Iwoniczu.
Pan Tomasiewicz prosił o spowodowanie wykoszenia traw przez właścicieli działek na osiedlu wschodnim. Pani Radca prawny udzieliła odpowiedzi w sprawie załatwienia powyższej sprawy z urzędu.
Przewodniczący Rady na koniec obrad XIX sesji zwołał XX sesję Rady Miejskiej na dzień 27 czerwca 2012r. na godz. 14.00.

Ad. 6 Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady zamknął obrady XIX sesji Rady Miejskiej o godz. 15.00
Protokołowała DB. Przewodniczący Rady
Bogusław Dmytrak