Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyAktualizacja opłat rocznych za nieruchomości przekazane w użytkowanie wieczyste

Aktualizacja opłat rocznych za nieruchomości przekazane w użytkowanie wieczyste

Zarządzenie Nr 57/2012
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 8 sierpnia 2012 r.

w sprawie dokonania aktualizacji opłat rocznych za nieruchomości przekazane w użytkowanie wieczyste 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związki z art. 77 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 roku Nr 102.poz.651, z późn. zm.)
Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój 
zarządza, co następuje: 

§ 1. Dokonać od 1 stycznia 2013 r. aktualizacji opłat rocznych pobieranych z tytułu oddania nieruchomości gruntowych stanowiacych własność Gminy Iwonicz-Zdrój w użytkowanie wieczyste.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.