Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyInformacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 za I półrocze 2012 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 za I półrocze 2012 roku

800×600

Zarządzenie nr 64/2012

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdój

z dnia 28 sierpnia 2012 roku

 

w sprawie: informacji o  kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 za I półrocze 2012 roku

 

Działając na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarządzam co następuje :

 
§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 za I półrocze 2012 roku w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

 
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

        
 
 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 64/2012

                                                                                                      Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

                                                                                                    z dnia 28 sierpnia 2012 roku

 

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
o których mowa w art.226 ust. 3 za I półrocze 2012 roku.

 

              Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju Nr VIII/58/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku przedstawiam  informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 za I półrocze 2012 roku

 

              Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju Uchwałą Nr XV/110/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwaliła wieloletnią prognozę finansową Gminy Iwonicz-Zdrój. W ciągu okresu sprawozdawczego w wieloletniej prognozie finansowej  wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów, dokonywano również zmian w przedsięwzięciach.

Zmiany w WPF  dokonano Uchwałami Rady Miejskiej:

·         Nr XVI/124/2012 z dnia 09 lutego 2012 roku,

·         Nr  XVII/127/2011 z dnia 19 marca 2012 roku,

·         Nr XVIII/139/2012 z dnia 24 maja 2012 roku.

Oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój:

·         Nr 49/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku.

 

Powyższe zmiany w WPF wynikały ze zmian w uchwale budżetowej dokonane uchwałami Rady Miejskiej nr : XVI/120/2012, XVI/121/2012, XVI/122/2012, XVII/128/2012, XVIII/136/2012, XVIII/137/2012, XVIII/138/2012  oraz Zarządzeniami Burmistrza nr: 4/2012, 9/2012, 23/2012, 28/2012, 29/2012, 30/2012, 31/2012, 32/2012, 37/2012, 38/2012, 39/2012, 44/2012, 45/2012, 46/2012, 47/2012 . Zmiany były spowodowane m.in. zwiększeniem dochodów z tytułu dotacji, subwencji części oświatowej jak również wprowadzeniem do budżetu wolnych środków.

 
 
 
 
 
 

Dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach:

Uchwałą nr XVI/124/2012:
  1. Wstrzymano realizację przedsięwzięcia „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Iwonicz-Zdrój – poprawa wizerunku zabytkowego centrum miasta”
Uchwałą nr XVIII/139/2012:
  1. Zwiększono plan wydatków w roku 2012 o kwotę 27 074,47zł na przedsięwzięciu „Przedszkolak Odkrywa Świat”
  2. Zwiększono plan wydatków w roku 2012 o kwotę 1 225,77 zł na przedsięwzięciu „Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius”

4.Dokonano zmian w przedsięwzięciu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eiclusion w Gminie Iwonicz-Zdrój ze względu na zmianę struktury wydatków polegających na zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 48 286,58 zł, zwiększeniu o taką samą kwotę planu wydatków majątkowych oraz o zwiększeniu planu wydatków majątkowych na zakup działki, który pierwotnie nie był planowany przy realizacji przedsięwzięcia o kwotę 4000 zł (są to wydatki niekwalifikowane). Ogółem plan wydatków majątkowych tego przedsięwzięcia wrasta o kwotę 52 286,58 zł.

 

Przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela:

 


Nazwa przedsięwzięcia

Łączne nakłady finansowe

Limit 2012 rok

Wykonanie 2012 rok

Wykonanie%

Przedszkolak Odkrywa Świat

454 214,28
110 563,18
66 967,31
60,56

Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius – organizacja co najmniej 24 wyjazdów zagranicznych

80 000
52 225,77
29 164,279
36,45

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

960 632
63 717
0
0

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion w Gminie Iwonicz-Zdrój

3 441 084,92
1 364 175,73
1 137 964,41
83,42

Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Iwonicz-Zdrój

1 133 670
0
0
0

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – I etap – rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie miejscowości Iwonicz-Zdrój poprzez budowę nowej kanalizacji – dotacja dla miasta Krosna

11 000 000
1 000 000
0
0

Wynajmowanie powierzchni biurowych

115 200
28 800
14 400
50


Należy również zaznaczyć, że w związku z w/w zmianami na przedsięwzięciach uległy zmianie upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacja przedsięwzięć.

Upoważnienie ogółem zgodnie z uchwałą nr Nr XV/110/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku wynosiło 7 098 662,54 zł w tym

·         2013 roku do kwoty 7 098 662,54 zł,

a na dzień 30 czerwca po zmianach upoważnienie ogółem wynosiło 8 654 615 ,82 zł. w tym:

·         2013 roku do kwoty 6 448 662,54zł,

Zestawienia tabelaryczne zawierające wieloletnią prognozę finansową w tym wykaz przedsięwzięć wieloletnich sporządzone z uwzględnieniem zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej do dnia 30 czerwca 2012 roku w szczegółowości wynikającej z uchwały w sprawie uchwalenia WPF przedstawiają poniższe tabele.

Załączniki

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:””; font-size:10.0pt;”Times New Roman”,”serif”;}