biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPrzedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iwonicz – Zdrój za I półrocze 2012 r.

Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iwonicz – Zdrój za I półrocze 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/ 2012
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iwonicz – Zdrój za I półrocze 2012 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami i art. 13 pkt. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych
Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późniejszymi zmianami)
z a r z ą d z a m, co następuje :
§ 1
Przedstawia się Radzie Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iwonicz – Zdrój za I półrocze
2012 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik