Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUchylenie zarządzenia własnego w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

Uchylenie zarządzenia własnego w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

ZARZĄDZENIE Nr 62/2012
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia własnego w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 257 ust. 1- 4 oraz art. 258 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/111/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 r.

z a r z ą d z a m, co następuje :

§ 1
Traci moc zarządzenie numer 58/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.