biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUżyczenie budynku „Amfiteatru”

Użyczenie budynku „Amfiteatru”

ZARZĄDZENIE Nr 65/2012
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

w sprawie użyczenia budynku „Amfiteatru”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje :

§ 1
Wyrażam zgodę na użyczenie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju budynku „Amfiteatru” na okres trzech lat, położonego w Iwoniczu-Zdroju przy Al. Leśnej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1288/2, będącej własnością Gminy Iwonicz-Zdrój, wpisanej do księgi wieczystej KS1K/00063986/7.
§ 2
Budynek, o którym mowa w § 1 zarządzenia, przeznacza się na prowadzenie działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju w zakresie kulturalno-rozrywkowej oraz administracyjnej.

§ 3
Szczegółowe warunki użyczenia określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Iwoniczu-Zdroju.

§ 4
Ustala się, że czas trwania użyczenia będzie oznaczony tj. od dnia 1 września 2012 roku do 31 sierpnia 2015 roku.

§ 5
Użyczenie budynku nastąpi na zasadach określonych w art. 710-719 Kodeksu Cywilnego.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.