biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyZmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

ZARZĄDZENIE Nr 68/2012
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje :

§ 1
W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok oraz wydanymi zarządzeniami przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z prognozą długu na lata 2012 – 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

Załącznik