Strona głównabiuletynInwestycje celu publicznegoObwieszczenie ws. wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie ws. wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Iwonicz-Zdrój 2012.09.06

WI116733.2.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /jedn. tekst Dz. U z 24.04.2012 roku poz.647/, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 roku Nr 98,poz.1071, z późn. zmianami/

BURMISTRZ GMINY IWONICZ- ZDRÓJ

z a w i a d a m i a ,

że z wniosku Karpackiej Spółki Gazowniczej w Jaśle reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Ryszarda Pelczara –Kierownika Rejonu Dystrybucji Gazu w Krośnie ul. Hutnicza 4 zostało zakończone postępowanie administracyjne oraz dnia 06 września 2012 roku została wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Budowie odcinka sieci gazowej w miejscowości Iwonicz na działkach Nr 219/4,217,241,242/1,242/2 oraz budowie odcinka sieci gazowej w miejscowości Lubatowa –Turkówka na działkach: 639,640/7,655/2,717.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój pokój 204 w godzinach od 7,00 do 14.00.Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Paweł Pernal
Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój