Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyZarządzeniew sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadaniapn. „Wychowanie przedszkolne i muzyczne jako czynniki warunkujące wszechstronny rozwój dzieci w wieku 3-6 lat”

Zarządzeniew sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadaniapn. „Wychowanie przedszkolne i muzyczne jako czynniki warunkujące wszechstronny rozwój dzieci w wieku 3-6 lat”

Zarządzenie Nr 71/2012

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 7 września 2012 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
pn. „Wychowanie przedszkolne i muzyczne jako czynniki warunkujące wszechstronny rozwój dzieci w wieku 3-6 lat”
 
        Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 
zarządzam, co następuje: 
§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadania pn. „Wychowanie przedszkolne i muzyczne jako czynniki warunkujące wszechstronny rozwój dzieci w wieku 3-6 lat”. 
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 
§ 2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Iwonicz-Zdrój oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28. 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załaczniki do zarzadzenia – czytaj