biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój

UCHWAŁA NR XXI/150/2012
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a
§ 1. 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego (zasiłku szkolnego), stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju Nr VIII/67/07 z dnia 10 sierpnia 2007 r w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2007 r Nr 81, poz. 1854).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik