biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego

Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego

UCHWAŁA Nr XXI /152/ 2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z póżn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1
Udzielić z budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój na 2012 r. pomocy finansowej w kwocie 50 000 zł dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy przepustu drogowego w km 4 + 380 w ciągu drogi powiatowej nr 2002R Iwonicz – Iwonicz-Zdrój wraz z przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z planowaną przebudową”.

§ 2
Podstawą przekazania środków finansowych będzie umowa z Powiatem Krośnieńskim, w której określone zostanie przeznaczenie i zasady rozliczania środków.

§ 3
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 4
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.