biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zaciągnięcie kredytu długoterminowego

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego

UCHWAŁA Nr XXI /153/ 2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c w związku z art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 3 pkt 4, art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1
Postanawia się zaciągnąć w 2012 r. kredyt długoterminowy w kwocie 2 753 500 zł (słownie złotych: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych) w banku, którego wybór dokonany zostanie według zasad i w trybie określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). Kwotę 100 000 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz 2 653 500 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
§ 2
Wyraża się zgodę na ustanowienie zabezpieczenia kredytu, o którym mowa w § 1
w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 3
Zobowiązania z tytułu kredytu wraz z kosztami i ewentualnym zabezpieczeniem pokryte zostaną z budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój w latach 2012 – 2020 z dochodów własnych, tj.
z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 4
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.
§ 5
Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.