Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiany w uchwale budżetowej na 2012 rok

Zmiany w uchwale budżetowej na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XXI /154/ 2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1
W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2012 rok wprowadza
się następujące zmiany :

1.Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z tabelą nr 1
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków własnych zgodnie z tabelą nr 2
3. Zmiany planów finansowych w jednostkach budżetowych otrzymują brzmienie zgodnie z tabelą nr 3
§ 2
1.Ustala się dotację celową dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych wyłonionych w drodze konkursu, realizujących zadanie własne gminy – tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w kwocie 80 000 zł.

2. Ustala się dotację celową dla podmiotu nienależącego do sektora finansów publicznych wyłonionego w drodze konkursu, realizującego zadanie własne gminy – opieka przedszkolna w kwocie 20 000 zł

3. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego w kwocie 50 000 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy przepustu drogowego w km 4 + 380 w ciągu drogi powiatowej nr 2002R Iwonicz – Iwonicz-Zdrój wraz z przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z planowaną przebudową”.

4. Dotację podmiotową dla Biblioteki Gminnej w Iwoniczu-Zdroju zwiększa się o kwotę 10 000 złotych.

5.Dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 po zmianach określa tabela nr 4 załączona do niniejszej uchwały.

§ 4
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

Załączniki