biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiany w uchwale budżetowej na 2012 rok

Zmiany w uchwale budżetowej na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XXI /155/ 2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1
W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2012 rok wprowadza
się następujące zmiany :

1.Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z tabelą nr 1
2.Dokonuje się zmian w planie wydatków własnych zgodnie z tabelą nr 2
3.Zmiany planów finansowych w jednostkach budżetowych otrzymują brzmienie zgodnie z tabelą nr 3

§ 2

Zwiększa się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego o kwotę 10 840 zł. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

Załączniki