biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyOtwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Nr 70/2012
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 4 września 2012 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych 
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2012 roku. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 
zarządzam, co następuje: 
§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2012 roku. 
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 
§ 2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Iwonicz-Zdrój oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28. 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik do Zarządzenia nr 70/2012 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 4 września 2012r.

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
AL. Słoneczna 28

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/116/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2012 roku

I. Rodzaje zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań

Zadanie Nr 1

„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Iwonicz”.
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w 2012 r. wynosi: 25 000,00 zł.

Zadanie Nr 2

„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Lubatowa”.
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w 2012 r. wynosi: 19 000,00 zł.

Zadanie Nr 3

„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Lubatówka”.
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w 2012 r. wynosi: 19 000,00 zł.

Zadanie Nr 4

„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w zakresie biathlonu”.
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w 2012 r. wynosi: 17 000,00 zł.

Wysokość środków przyznanych na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wynosi 80 000,00 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
2. Zasady przyznawania dotacji regulują: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) zwana dalej ustawą oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
3. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu.
4. Dotację na przedmiotowe zadanie otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
5. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości określonej przez oferenta.
6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Iwonicz-Zdrój.
7. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie.
8. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.
9. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nie podlega procedurze odwoławczej.

III. Termin i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2012 r.

2. Realizacja zadania powinna się odbywać z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą oraz zawartą umową przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:
1) dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i zawartej umowie,
2) oferent musi posiadać wystarczające środki finansowe własne (20% wkładu własnego) i wykwalifikowaną kadrę niezbędną do realizacji zadania objętego składaną ofertą,
3) wsparcie nie będzie udzielane na zakupy inwestycyjne i prace remontowo-budowlane.

3. Dotowane mogą być tylko zadania realizowane przez podmioty prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.

IV. Wydatki i koszty pokrywane z dotacji

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:
1. realizację programów szkolenia sportowego,
2. wynagrodzenie instruktorów, trenerów, kadry szkoleniowej,
3. opłaty za sędziowanie,
4. zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej,
5. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
6. opłaty za przewóz zawodników na mecze, rozgrywki, turnieje, zawody,
7. ubezpieczenie zawodników, opłaty regulaminowe, opłaty startowe,
8. badania lekarskie zawodników,
9. zakwaterowanie i wyżywienie podczas zawodów, zgrupowań,
10. zakup środków czystości i opłaty za pranie strojów,
11. zapewnienie opieki medycznej na meczach, rozgrywkach,
12. zapewnienie bezpieczeństwa,
13. opłaty związane z utrzymaniem obiektu,
14. opłaty administracyjne.

Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu :
1. transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
2. zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone,
3. zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia,
4. ubezpieczeń majątkowych obiektów i pomieszczeń sportowych,
5. wydatków na wykonanie prac budowlanych.

V. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 26 września 2012 r. w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem nazwy i adresu oferenta oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

1. Wybór oferty nastąpi do dnia 28 września 2012 r.
2. Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) oraz zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
3. Do ofert należy dołączyć:
1) aktualny wypis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wypis z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (dokumenty winny być wystawione nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty),
2) aktualny statut,
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok, w przypadku podmiotów działających krócej – za okres jej działalności.
4. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
5. Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie z wzorem.
6. W przypadku gdy oferta będzie niekompletna lub błędnie wypełniona wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie.
7. Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona powołana przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, w drodze odrębnego zarządzenia, Komisja Konkursowa.
8. Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,
2) przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne;
4) planowany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego (wymagany wkład własny 20%);
5) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) doświadczenie wnioskodawcy w zakresie realizacji podobnych zadań
9. Odrzuceniu podlegają oferty:
1) złożone niezgodnie z wzorem,
2) złożone po terminie,
3) złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,
4) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu, błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym terminie.

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.
Ofertę należy złożyć na wzorze opublikowanym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

VII. Informacja dotycząca realizacji zadania publicznego
W roku 2010 na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono kwotę 93 000,00 zł.
W roku 2011 na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono kwotę 160 000,00 zł.
W roku 2012 (do 30.06.2012 r.) na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono kwotę 80 000,00 zł.

O wynikach otwartego konkursu ofert podmioty składające oferty zostaną poinformowane indywidualnie oraz wynik otwartego konkursu zostanie ogłoszony zgodnie z art. 13 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Paweł Pernal
Burmistrz Gminy
Iwonicz-Zdrój