Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie do składu osobowego Komisji…

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

Zarządzenie NR 72/2012
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 10 września 2012 r.

w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego
ze względu na przedmiot zamówienia. 

Na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm).
w związku z §2 Zarządzenia Nr 4/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, zarządza się co następuje:

§1
Powołuje się Panią Marie Rajchel do składu osobowego stałej Komisji Przetargowej na jej członka w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 753 500,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”.

§2
Z chwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym postępowaniem tj. podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą lub unieważnieniem postępowania, członkostwo Pani Marii Rajchel w składzie Komisji Przetargowej wygasa.
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powiększ litery
Zmień kontrast