Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2012 roku

Powołanie Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2012 roku

Zarządzenie Nr 81/2012
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert
na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2012 roku 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w związku z działem VIII ust.1 pkt 5 Uchwały Nr XV/116/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok 
zarządzam, co następuje: 
§ 1. 1. Powołuję Komisję Konkursową do spraw oceny ofert na realizację zadań publicznych w składzie: 
1) Bartłomiej Kucza – Przewodniczący
2) Jacek Rygiel – Członek 
3) Tomasz Klimkiewicz – Członek 
2. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem przekazania Burmistrzowi Gminy wyników konkursu wraz z dokumentacją konkursową. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.