biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPrzygotowanie i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego

Przygotowanie i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego

Zarządzenie Nr 73/2012

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 10 września 2012 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego na temat „Zgranie powiatowego i gminnych organów kierowania oraz ich ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa”. 

Na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm., Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. z 2004r. Nr 16, poz. 150) oraz Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzeie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591).

§ 1. Przeprowadzić w dniu 27 września 2012 roku gminne ćwiczenie obronne.

§ 2. Do udziału w ćwiczeniu powołuję:
– Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
– Zespół Stałego Dyżuru
– Zespół Akcji Kurierskiej

§ 3. Organizację i przeygotowanie ćwiczenia powierzam pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych zarządzania kryzysowego spraw wojskowych, obronnych, obrony cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Z-cy Burmistrza.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia.