Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWydzierżawienie działki położonej Iwoniczu

Wydzierżawienie działki położonej Iwoniczu

ZARZĄDZENIE NR 78/2012

BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 21 września 2012 r.
w sprawie wydzierżawienia działki położonej Iwoniczu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 roku Nr 102. poz.651, z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Wydzierżawić na okres trzech lat działkę Nr 478/4 o pow. 0.20 ha położoną w Iwoniczu stanowiącą własność Gminy Iwonicz-Zdrój dla której urządzona jest księga wieczysta Nr KS1K/00064385//1.
§ 2. Zakres dzierżawy określa załącznik graficzny do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.