biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XXI/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r.

Protokół Nr XXI/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r.

Protokół Nr XXI/2012

Z obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 30 sierpnia 2012r. w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju od godz. 9.00. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady XXI sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Nieobecny Pan Krukar Stanisław.
Następnie powitał wszystkich obecnych na sesji:- Radnych Rady Miejskiej,
– Pana Pawła Pernala Burmistrza i Pana Wiesława Polka Z-cę Burmistrza,
– pracowników Urzędu Gminy, Panią Elżbietę Cygan Radcę prawny, Panią Annę Malik –Borowską – Sekretarz Gminy, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy, Panią Bąk Alicję
i Pana J. Zych pracowników z ZGK oraz Pana Bogdana Tomasiewicza Dyrektora GPL
w Iwoniczu- Zdroju.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
3. Przyjęcie protokołu z XIX i z XX sesji Rady Miejskiej.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie:
1) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,
2) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego,
3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
4) zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.,
5) zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.,
6) zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
2. Zamknięcie sesji.
Pan Burmistrz prosił o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej do procedowania w pkt 4.2).Wniosek został przyjęty w głosowaniu, głosujących 14, za 14.
Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu, głosujących 14, za 14.

Ad. 2 Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
Pani Anna Malik Borowska Sekretarz Gminy odczytała informację nt. realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy. Pan Burmistrz poinformował o spotkaniach i o innych wydarzeniach, jakie miały miejsce ww okresie. Informacje te, stanowią załącznik do protokołu.
Dyskusji na ww temat nie podjęto.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XIX i z XX sesji Rady Miejskiej.
– Protokół Nr XIX z sesji Rady Miejskiej z dnia 20 czerwca 2012r został przyjęty
w głosowaniu, głosujących 14, za 12, wstrzy. się 2.
– Protokół Nr XX z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2012r został przyjęty
w głosowaniu, głosujących 14, za 14.
Ad. 4
Podejmowanie uchwał w sprawie:
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie:
1) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,
Pan Kazimierz Szajna Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Kultury Fizycznej odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Ponadto pytał, czy w regulaminie nie należy uregulować procedury odwołania od decyzji. Pani radca poinformowała, że w uchale nie należy określać procedury odwołania, ponieważ regulacja trybu odwoławczego zawarta jest w decyzji. Innych wag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwała Nr XXI/150/2012 została podjęta. Głosujących 14, za 14.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie:
2) zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.,
Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Proponuje się zwiększenie planu dochodów i planu wydatków
o kwotę 745 361 zł. Są to środki pochodzące z dotacji uzdrowiskowej na 2012 rok. Zwiększenie planu wydatków w dziale 900:- na oczyszczanie miasta 500 000 zł,- na utrzymanie zieleni na terenie gminy 120 000 zł,- na oświetlenie ulic, placów i mostów 125 361 zł. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr XXI/151/2012 została podjęta. Głosujących 14, za 14.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie:
3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego,
Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Pan Radny Drozd Stanisław prosił o wyjaśnienie dlaczego przekazujemy te środki dla powiatu.
Pan Burmistrz Paweł Pernal udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały:
Starosta Powiatu Krośnieńskiego zwrócił się do Gminy Iwonicz-Zdrój z prośbą o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 50 000 zł na realizację inwestycji polegającej na przebudowie przepustu drogowego w Iwoniczu-Zdroju w ciągu drogi powiatowej Iwonicz – Iwonicz-Zdrój. Wartość tego przedsięwzięcia to kwota 474 tys. zł. Zadanie to jest realizowane przez powiat ze środków własnych.
Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr XXI/152/2012 została podjęta. Głosujących 14, za 10, przeciw 1, wstrzy. się 3.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie :
4) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały.
W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz-Zdrój na rok 2012 wydatki i rozchody budżetu zostały zrównoważone dochodami oraz przychodami w formie kredytu bankowego. Kredyt został zaplanowany w wysokości 2 753 500 złotych. Prawidłowa realizacja zaplanowanego budżetu wymaga zaciągnięcia planowanego kredytu.
Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała Nr XXI/153/2012 została podjęta. Głosujących 13, za 13.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie :
5) zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.,
Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały.
Udzielono następującego wyjaśnienia do projektu uchwały:
W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz-Zdrój na 2012 rok proponuje się wprowadzenie następujących zmian: Zwiększenie Planu dochodów budżetowych o kwotę 323 322 złotych. Są to środki jakie wpłynęły na dofinansowanie projektu „Poprawa infrastruktury turystycznej
i kulturalnej w miejscowości Iwonicz-Zdrój”. Środki te zostały przekazane w roku 2012. Proponuje się zwiększenie planu wydatków budżetowych na następujące zadania : 50 000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na przebudowę przepustu w Iwoniczu-Zdroju, – 130 000 zł środki na remonty dróg gminnych, 20 000 zł na utrzymanie cmentarzy komunalnych w gminie, 5 000 zł na korektę operatu uzdrowiskowego, 25 000 zł na bieżące utrzymanie jednostek OSP w gminie, 17 030 zł środki na opracowanie dokumentacji dla termomodernizacji szkoły w Lubatowej, 20 000 zł na realizację zadania opieka przedszkolna, które będzie powierzone w ramach konkursu ofert,- 400 000 zł na funkcjonowanie publicznych placówek oświatowych w gminie, 7 500 zł środki na wykonanie przyłącza energetycznego do altany przy ul. Torosiewicza w ramach zadania „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój”, następnie proponuje się zwiększenie o 10 000 zł dotację dla Biblioteki gminnej w Iwoniczu-Zdroju., 80 000 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, które będą powierzone w ramach konkursu ofert. Proponuje się następujące zmniejszenia planu wydatków budżetowych: W dziale 900:- 441 208 zł są to środki, które były przeznaczone na utrzymanie czystości w gminie. W dyskusji nad projektem uchwały zabrał głos Pan Kazimierz Szajna pytał w sprawie dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, oraz Pan Boczar Rajmund pytał o termin remontu dróg gminnych. Pan Z-ca Burmistrza udzielił odpowiedzi w sprawie remontu dróg gminnych po zimie oraz remontu drogi Winiarskiej w Iwoniczu-Zdroju dla której należy wykonać projekt i uzyskać pozwolenie na jej remont i zabezpieczyć środki. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr XXI/154/2012 została podjęta. Głosujących 14, za 14.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie :
6) zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.,
Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Udzielono następującego wyjaśnienia do projektu uchwały.
Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 22 539 zł. Są to środki wypracowane przez Szkolne schronisko młodzieżowe w Iwoniczu. Plan wydatków proponuje się zwiększyć o: 27 539 zł na bieżące wydatki SP Iwonicz, 10 000 zł na remonty w Gimnazjum Publicznym w Iwoniczu, 15 000 zł na zakup ławek w Gimnazjum Publicznym w Lubatowej, 5 000 zł i na wydatki bieżące w SP Lubatowa, 3 650 zł na zakup ławek w Zespole Szkół w Lubatówce. Proponuję się zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 38 650 zł w dziale 900 ze środków przeznaczonych na utrzymanie czystości w gminie. Proponuje się zwiększenie planu przychodów i kosztów ZGK z tyt. dodatkowych przychodów zakładu ze sprzedaży złomowanych samochodów. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr XXI/155/2012 została podjęta. Głosujących 14, za 14.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie :
1) zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.,
Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Udzielono odpowiedzi na pytania radnych: Panu Waldemarowi Niemczykowi, Panu Kazimierzowi Szajnie i Przewodniczącemu Rady w sprawie: środków w wysokości 16 000 zł przeznaczonych na przygotowanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2012 – 2020, środków w wysokości 139 503 zł przeznaczonych na bieżące remonty budynku urzędu, środków w wysokości 30 000 zł przeznaczonych na bieżące zakupy związane z promocją JST oraz środków w wysokości 20 000 zł przeznaczonych na wykup urządzeń kanalizacyjnych od osób fizycznych. Ponadto proponuje się zmniejszenie planu wydatków budżetowych w dziale 900 o kwotę 20 142 zł na utrzymanie czystości w gminie, 60 000 zł na utrzymanie zieleni, 125 361 zł na oświetlenie ulic, placów mostów. Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Burmistrz Gminy.
Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr XXI/156/ 2012 została podjęta. Głosujących 14, za 14.

Ad. 5
Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
Pan Niemczyk zgłosił sprawę zwalczenia chwastu pn. „Barszcz Sosnowskiego”. Odpowiedzi udzielił Pan Wiesław Polek Z-ca Burmistrza.
Pan Drozd prosił o odpowiedź Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej kiedy odbyły się spotkania; z prezesami klubów sportowych oraz z redaktorem naczelnym czasopisma. Przewodniczący Komisji udzielił odpowiedzi Panu Drozdowi na ww pytania.
Następnie Pan Drozd Stanisław pytał kiedy złożono wniosek na remont drogi rolniczej w Lubatówce oraz zgłosił interpelacje w sprawie braku wody w studni domu ludowego w Lubatówce, w sprawie nieczynnej biblioteki, w sprawie zatkanych kratek w drodze powiatowej, wykaszania cmentarzy, wandalizmu, zniszczonych dróg powodziowych w Lubatówce, w sprawie podłączeń do kanalizacji mieszkańców, którzy mają możliwości podłączenia, a nie wykonują tych podłączeń, oraz w sprawie rozliczenia odsetek z wpłat mieszkańców na kanalizację w Lubatowej.
Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi na ww sprawy zgłoszone przez Radnego Pana Drozda oraz Pan Z-ca poinformował w sprawie wniosków złożonych do Wojewody o dofinasowanie remontu dróg ze środków powodziowych oraz ich kwalifikacji do remontu przez wojewodę.
Pan Boczar zgłosił sprawę wód opadowych koło piekarni, które wpływają do kanalizacji. Tą sprawę i temat kanalizacji oraz kontroli podłączeń kanalizacyjnych w terenie przedstawił Pan Zych Kierownik ZGK w Iwoniczu- Zdroju.
Mieszkaniec Iwonicza-Zdroju Pan Rygiel zgłosił sprawy dotyczące: uruchomienia zegara na wieży zegarowej, założenia lustra przy wjeździe na ul. Wschodnią, namalowania pasów na przejściu przez drogę do ul. Wschodniej koło przystanku dla wysiadających. Pan Burmistrz poinformował o sposobie załatwienia zgłaszanych spraw przez mieszkańca Iwonicza-Zdroju.
Ad. 6.
Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady zamknął obrady XXI Sesji Rady Miejskiej o godz. 12.00.

Prot. D.Borek Przewodniczący Rady
Bogusław Dmytrak