biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XXII / 2012 z dnia 11 października 2012 roku

Protokół Nr XXII / 2012 z dnia 11 października 2012 roku

Protokół Nr XXII/ 2012

Z obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
11 października 2012r. w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju od godz. 9.00. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady XXII sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Następnie powitał wszystkich obecnych na sesji:- Radnych Rady Miejskiej,
– Pana Pawła Pernala Burmistrza i Pana Wiesława Polka Z-cę Burmistrza,
– pracowników Urzędu Gminy, Panią Elżbietę Cygan Radcę prawny, Panią Annę Malik –Borowską – Sekretarz Gminy, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy, Pana J. Zycha pracownika z ZGK Pan Józefa Turka i Pana Marka Bliżyckiego Radnych powiatu, Pana Bartłomieja Bykowskiego Dyrektora GOK w Iwoniczu- Zdroju oraz mieszkańców Gminy. Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
2) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
3) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
4) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej,
5) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej,
6) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
7) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
8) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
9) wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Iwonicz-Zdrój na okres 5 lat,
10) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki,
11) wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki rolnej,
12) wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki rolnej,
13) wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek rolnych,
14) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012r.
15) podziału Gminy Iwonicz-Zdrój na okręgi wyborcze,
5. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
6. Zamknięcie sesji.

Pan Burmistrz zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Iwonicz-Zdrój na okręgi wyborcze pkt 4.15).Wniosek został przyjęty w głosowaniu, głosujących 14, za 14.
Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu, głosujących 14, za 14.

Ad. 2 Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
Pani Anna Malik Borowska Sekretarz Gminy odczytała informację nt. realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy. Pan Burmistrz poinformował o spotkaniach i o innych wydarzeniach, jakie miały miejsce ww okresie. Brał udział w spotkaniach : w dożynkach powiatowych w Rymanowie, z prezesami klubów sportowych z terenu gminy, uczestniczył w konferencji Europa Karpaty, zorganizowanej przez wice marszałka Sejmu RP w ramach Forum Gospodarczego
w Krynicy, w konwencie wójtów i burmistrzów, który odbył się w amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju, w XX Forum Mediów Polonijnych w Lublinie, w zebraniach z mieszkańcami,
w spotkaniach w sprawie zakończenia kanalizacji w Lubatowej. Informacje te, stanowią załącznik do protokołu.
Dyskusji na ww temat nie podjęto.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej.
– Protokół Nr XXI z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2012r został przyjęty
w głosowaniu, głosujących 15, za 14, wstrz. się 1.

Z uwagi na obecność na sesji Rady Rodziców ze szkoły w Lubatówce, Przewodniczący Rady udzielił głosu Radzie Rodziców przy Zespole Szkół Podstawowej
i Gimnazjum w Lubatówce. Przewodnicząca Rady Rodziców zwróciła się z prośbą do Pana Burmistrza i Rady Miejskiej o przywrócenie nauczania języka niemieckiego w klasach od I-IV Szkoły Podstawowej w Lubatówce w roku szkolnym 2012/2013. Uzasadniając prośbę, dużą motywacją kontynuowania zajęć z języka niemieckiego w tych klasach. Poinformowała,
że w szkole nie ma żadnych dodatkowych lekcji, ani kółek tematycznych.
Koszt wprowadzenia tych zajęć do końca roku szkolnego wyniósł by ok. 2,500 zł, natomiast w projekcie budżetu na 2013r. byłaby to kwota ok 6.500zl.
Pan Burmistrz poinformował, że została przyjęta we wszystkich szkołach jedna zasada, którą wprowadzono. Połączono oddziały, zlikwidowano kółka tematyczne oraz zajęcia
z przedmiotów nieobowiązkowych.
Pan Szajna poinformował, że Komisja Oświaty omawiała ten temat i z uwagi na oszczędności finansowe Pan Burmistrz poinformował Komisję, że nie przywróci zajęć
z języka niemieckiego w Szkole Podstawowej w Lubatówce w bieżącym roku. Przewodniczący Komisji uważa, że zajęcia takie winny być prowadzone. Komisja wystosowała wniosek do Pana Burmistrza o dokonanie symulacji oszczędności w oświacie w związku z dokonanymi działaniami, likwidującymi oddziały i inne zajęcia nieobowiązkowe itp.
Następnie Pan Burmistrz i Przewodniczący Rady poruszyli temat kosztów
w oświacie, o dodatkowym wypracowaniu środków przez dyrektorów szkół w okresie wakacji, proponowano by szukać dodatkowych środków poza budżetem. Przewodniczący Rady poinformował, że należy zastanowić się nad zajęciami z języka niemieckiego podczas opracowania projektu budżetu gminy na 2013r. Przewodniczący Rady podziękował Radzie rodziców z Lubatówki za udział w sesji.
Ad. 4
Podejmowanie uchwał w sprawie:
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie:
1) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, (dotyczy nieruchomości Nr 6813/1)
Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię
do projektu uchwały. Wyjaśniono, że projekty od 1) do 6) dotyczą wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Lubatowej, będącej własnością osób fizycznych dla celów budowy przepompowni ścieków, obsługujących kanalizację sanitarną w miejscowości Lubatowa. W dwóch przypadkach dodatkowo z ustanowieniem służebności gruntowej.  Gmina na własny koszt dokonała wydzielenia poszczególnych nieruchomości pod budowę przepompowni. Nabycia nieruchomości przez Gminę dokona się
za wynegocjowaną cenę z właścicielami działek.
Nad projektami uchwał wywiązała się dyskusja, w której udział wzięli Radni Pan Krukar Stanisław, Pan Kazimierz Szajna, Pan Andrzej Kuliga, Pan Łukasz Bień, Pan Kazimierz Kuziemka, Pan Stanisław Drozd, Pan Józef Turek Radny Powiatu, Pan Paweł Pernal Burmistrz Gminy i Pan Dmytrak Bogusław Przewodniczący Rady. Dyskusja dotyczyła ustalonej kwoty za nabycie nieruchomości gruntowej o powierzchni nie przekraczającej 1 ara za kwotę 5000 zł pod wybudowane przepompownie, a z ustanowieniem służebności za kwotę 6000 zł. Radni zarzucili rażące zaniedbanie w kolejności prowadzonych spraw przy budowie kanalizacji. Po pierwsze tereny pod przepompownie winny być wcześniej wykupione za wynegocjowane kwoty a przepompownie winny być budowane na terenach własnych Gminy a nie odwrotnie. Radni wnosili o ukaranie osoby odpowiedzialnej w Urzędzie za powyższe zaniedbania. Pan Burmistrz poinformował, że wynegocjowane kwoty nie są wysokie, biorąc pod uwagę uciążliwość przepompowni znajdujących się w obrębie posesji oraz przejazdy do przepompowni itp. Większość Radnych uważa, że ustalone kwoty za nabycie tych nieruchomości gruntowych są za wysokie, gdyż w Iwoniczu Gmina nabyła działki pod przepompownie za dużo niższe kwoty. Wspomniano również o nabyciu gruntów za znacznie wyższe kwoty. Radni wnioskowali, aby przedstawić wykaz przepompowni funkcjonujących na terenie Gminy oraz za jaką cenę zostały one nabyte od osób fizycznych oraz czy wszystkie funkcjonujące przepompownie na terenie Gminy mają uregulowany stan prawny.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy. Po przerwie wznowił obrady. Innych uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały, Uchwała Nr XXII/ 157/2012, została przyjęta w głosowaniu, głosujących 15, za 13, wstrzy. się 2.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie:
2) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, (dotyczy nieruchomości Nr 2794/1 pod budowę przepompowni )
Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię
do drugiego projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały, Uchwała Nr XXII /158/2012, została przyjęta w głosowaniu, głosujących 15, za 13, wstrzy. się 2.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie:
3) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, (dotyczy nieruchomości Nr1824/3pod budowę przepompowni)
Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię
do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały, Uchwała Nr XXII /159/2012, została przyjęta w głosowaniu, głosujących 15, za 13, wstrzy. się 2.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie:

4) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej, ( dot. działki Nr 5507/1 pod budowę przepompowni)
Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię
do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały, Uchwała Nr XXII/160/2012, została przyjęta w głosowaniu, głosujących 15, za 13, wstrzy. się 2.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie:

5) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej, (dot. działki Nr 4885/1 pod budowę przepompowni)
Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię
do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały, Uchwała Nr XXII / 161/ 2012, została przyjęta w głosowaniu, głosujących 15, za 13, wstrzy. się 2.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie:
6) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, (dot. działki nr 1185/3 pod budowę przepompowni)
Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię
do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały, Uchwała Nr XXII /162/2012, została przyjęta w głosowaniu, głosujących 15, za 13, wstrzy. się 2.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie:
7) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
Wyjaśniono, że projekt uchwały dotyczy przejęcia wydzielonego szlaku drożnego
w Lubatowej pod drogę gminą. Właściciele działek na własny koszt dokonali ich wydzielenia. Złożyli wniosek o wyrażenie zgody i nieodpłatne przejęcie wydzielonego szlaku drożnego przez Gminę. Koszt zawarcia umowy notarialnej pokrywa Gmina z własnego budżetu.
Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały, Uchwała Nr XXII / 163/2012, została przyjęta w głosowaniu, głosujących 15,
za 15.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie:
8) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
Właściciele na własny koszt dokonali wydzielenia działek pod drogę. Złożyli wniosek
o wyrażenie zgody i nieodpłatne przejęcie wydzielonego szlaku drożnego przez Gminę. Droga położona jest w Iwoniczu. Koszt zawarcia umowy notarialnej pokrywa Gmina
z własnego budżetu.
Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały, Uchwała Nr XXII / 164/2012, została przyjęta w głosowaniu, głosujących 15,
za 15.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie:

9) wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Iwonicz-Zdrój na okres 5 lat,
Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię
do projektu uchwały. Wyjaśniono, że lokal użytkowy w budynku gminnym w Iwoniczu-Zdroju przy Pl. Dietla 2 jest wynajmowany pod prowadzenie usług zegarmistrzowskich.
Pani Świstak Dorota proponowała, aby Pan zegarmistrz zamiast płacenia czynszu za lokal nakręcał zegar na wieży zegarowej. Pan Burmistrz wyjaśnił, że niema możliwości zastosowania transakcji wiązanej. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały, Uchwała Nr XXII /165/2012, została przyjęta w głosowaniu, głosujących 15, za 15.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie:
10) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki,
Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię
do projektu uchwały. Wyjaśniono, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 31 grudnia 2015 roku, części działki położonej w Lubatowej z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały, Uchwała Nr XXII /166/2012, została przyjęta w głosowaniu, głosujących 15, za 15.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie:
11) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki,
Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię
do projektu uchwały. Wyjaśniono, że dotychczasowy dzierżawca dzierżawi działkę od trzech lat pod uprawy rolne. Obecnie wymagana jest zgoda Rady na wydzierżawienie tej działki. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały, Uchwała Nr XXII /167/2012, została przyjęta w głosowaniu, głosujących 15, za 15.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie:
12) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki,
Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię
do projektu uchwały. Wyjaśniono, że jest to dzierżawa powyżej trzech lat, wymagana jest uchwała Rady. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Uchwała Nr XXII /168/2012, została przyjęta w głosowaniu, głosujących 15, za 15.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie:
13) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki,
Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię
do projektu uchwały. Wyjaśniono, że jest to dzierżawa powyżej trzech lat dla jej kontynuacji wymagana jest uchwała Rady. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Uchwała Nr XXII /169/2012, została przyjęta w głosowaniu, głosujących 15, za 13, wstrzy. się 2.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie:

14) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012r.
Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały.
W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz-Zdrój na 2012 rok proponuje się wprowadzenie następujących zmian: Zwiększenie Planu dochodów budżetowych o kwotę 9 670 zł. Kwota 6170 zł ze sprzedaży drewna w sołectwie Lubatówka, natomiast 3500 zł to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zwiększenie Planu Wydatków budżetowych: proponuje się przeznaczyć te środki na zakup materiałów dla Szkoły Podstawowej w Lubatówce, na remont szatni w LKS Lubatówka, na zakup materiałów w Domu Ludowym w Lubatówce. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała Nr XXII /170/2012, została przyjęta w głosowaniu, głosujących 15, za 15.

5. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
W sprawach bieżących Pan Andrzej Kuliga zgłosił interpelację, aby zabezpieczyć środki
na utylizację eternitu oraz poruszył, sprawę nieodpowiedniego zachowania urzędnika w stosunku do strony, która prosiła o informację w sprawie utylizacji eternitu.
Następnie Pan Józefowicz Krzysztof zgłosił wniosek, aby na sesji Rady Miejskiej uczestniczyli Dyrektorzy Wydziałó Urzędu Gminy. Wniosek został przyjęty w głosowaniu, głosujących 15, za 15.
Pan Krukar pytał w następujących sprawach: kto jest zatrudniony na stanowisku ds. przetargów w Urzędzie Gminy, czy na spotkaniu z prezesami LKS był poruszany temat wyciągu narciarskiego, oraz o remont drogi Winiarskiej w Iwoniczu-Zdroju. Odpowiedzi na pytania Radnego udzielił Pan Burmistrz Gminy. Pan Za-ca udzielił odpowiedzi w sprawie remontu ul. Winiarskiej poinformował, że sprawę przekazano do PRID-u wykonawcy kanalizacji.
Pan Kazimierz Szajna zgłosił wniosek o następującej treści: „W budżecie Gminy Iwonicz-Zdrój na 2013r zabezpieczyć środki na uregulowanie stanu prawnego działek pod przepompownie oraz na rekompensatę dla osób, od których wykupiono działki pod przepompownie za mniejszą cenę”. Wniosek został przyjęty w głosowaniu, głosujących 15, za 15.
Pan Bień Łukasz wnosił o dokonanie w pierwszej kolejności inwentaryzacji wszystkich przepompowni na terenie Gminy. Pan Szajna Kazimierz pytał w sprawie remontu schodów
w szkole w Iwoniczu, Pan Przewodniczący Rady prosił o informacje na temat remontu schodów przy ul. Piwarskiego do bloków mieszkalnych w Iwonicz-Zdroju.
Pani Świstak nawiązała do przeniesienia USC i ewidencji ludności do Domu Zdrojowego, gdzie budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, uważa, że będą duże utrudnienia dla tych osób. Lepiej by było pozostawić te biura w budynku Urzędu, bo w przyszłości w Domu Zdrojowym dojdą koszty budowy windy.
Pan Krukar Stanisław pytał o zakres remontu budynku Urzędu za kwotę 143 000 zł. Pan Drozd Stanisław nawiązał do segregacji odpadów prosił o podanie informacji dla mieszkańców o terminach odbioru segregowanych odpadów, w sprawie remontu dróg, poprawy wjazdu do szkoły w Lubatówce, oraz o wycięciu drzew przy drodze powiatowej.
Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi ww sprawach.
6. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 12.00.

Protokołowała D.Borek Przewodniczący Rady
Bogusław Dmytrak