biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPrzyznanie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2012 roku

Przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2012 roku

Zarządzenie Nr 88
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 4 października 2012 r.

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych 
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2012 roku 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w związku z działem VIII ust.1 pkt 7 Uchwały Nr XV/116/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok 
zarządzam, co następuje: 
§ 1. 1. Przyznaję dotację na ogólną kwotę 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój, niedziałających w celu osiągnięcia zysku realizujących zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2012 roku 
2. Wykaz podmiotów, którym przyznano dotację o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Decyzja o przyznaniu dotacji została podjęta po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej w celu oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2012 roku. 

§ 3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój a klubem sportowym tj. podmiotem, któremu przyznano dotację. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 88 
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój 
z dnia 4 października 2012 r. 

WYKAZ 
podmiotów, którym przyznano dotację na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2012 roku 

Zadanie Nr 1 
„ Działalność szkoleniowa dzieci młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Iwonicz” 
Ludowy Klub Sportowy „IWONKA” w Iwoniczu – 25 000,00 zł. 

Zadanie Nr 2 
„ Działalność szkoleniowa dzieci młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Lubatowa” 
Ludowy Klub Sportowy LUBATOWA w Lubatowej – 19 000,00 zł. 

Zadanie Nr 3 
„ Działalność szkoleniowa dzieci młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Lubatówka” 
Ludowy Klub Sportowy LUBATÓWKA – 19 000,00 zł 

Zadanie Nr 4 
„ Działalność szkoleniowa dzieci młodzieży w zakresie biathlonu” 
Iwonicki Klub Narciarski „Górnik” w Iwoniczu-Zdroju – 17 000,00 zł 

Ogółem : 80 000,00 zł