biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPrzyznanie dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Wychowanie przedszkolne i muzyczne jako czynniki warunkujące wszechstronny rozwój dzieci w wieku 3-6 lat”

Przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Wychowanie przedszkolne i muzyczne jako czynniki warunkujące wszechstronny rozwój dzieci w wieku 3-6 lat”

Zarządzenie Nr 89
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 9 października 2012 r.

w sprawie przyznania dotacji 
na realizację zadania publicznego pn. „Wychowanie przedszkolne i muzyczne jako czynniki
warunkujące wszechstronny rozwój dzieci w wieku 3-6 lat” 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w związku z działem VIII ust. 1 ptk 7 Uchwały Nr XV/116/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok 
zarządzam, co następuje: 
§ 1. Przyznaję dotację w kwocie 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) dla Stowarzyszenia Oświatowego „Razem to skutecznie”działającego na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój, na realizację zadania publicznego pn. „Wychowanie przedszkolne i muzyczne jako czynniki warunkujące wszechstronny rozwój dzieci w wieku 3-6 lat” 

§ 2. Decyzja o przyznaniu dotacji została podjęta po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej w celu oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wychowanie przedszkolne i muzyczne jako czynniki warunkujące wszechstronny rozwój dzieci w wieku 3-6 lat” 

§ 3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój a Stowarzyszeniem Oświatowym tj. podmiotem, któremu przyznano dotację. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.