Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUdział jednostek organizacyjnych systemu wykrywania i alarmowania w treningu wojewódzkim

Udział jednostek organizacyjnych systemu wykrywania i alarmowania w treningu wojewódzkim

ZARZĄDZENIE NR 95/2012
BURMISTRZA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ
GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 19 października 2012 roku

w sprawie: udziału jednostek organizacyjnych systemu wykrywania
i alarmowania w treningu wojewódzkim systemu wykrywania
i alarmowania na terenie gminy Iwonicz-Zdrój.

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej /Dz.U. z 2004r Nr 241 poz. 2416 z późn. zm./, § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin /Dz.U. Nr 96 poz. 850/ oraz zarządzenia Nr 277/12 Wojewody Podkarpackiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa Podkarpackiego z dnia 05 października 2012r w sprawie przeprowadzenia treningu wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania zarządza się co następuje:

§ 1.

Rozwija się częściowo system wykrywania i alarmowania o zagrożeniach na terenie gminy Iwonicz-Zdrój w dniu 26 października 2012 roku w celu udziału w treningu wojewódzkim nt. „ Realizacja zadań przez struktury organizacyjne systemu wykrywania i alarmowania w warunkach sytuacji kryzysowej czasu pokoju i wojny na obszarze gminy„.

§ 2.

Do udziału w treningu powołuję 50 % obsady stanu osobowego:
I.Drużyny Wykrywania i Alarmowania – FOC – SWA w składzie:
1. Jakubowicz Anna
2. Siekańska Beata
3. Dobrowolski Piotr
4. Kaleta Andrzej
5. Rygiel Jacek
6. Loś Kazimierz
7. Derę Marek
8. Woźniak Piotr
II. Punktów alarmowych w: Iwonicz-Zdrój, Lubatowej ze składu Samodzielnego Plutonu Ratownictwa Ogólnego w składzie:
1. Kindelski Jan – Iwonicz-Zdrój
2. Szczęsny Krzysztof – Lubatowej

§ 3.

W treningu należy przyjąć następujące cele szkoleniowe:

1. Doskonalenie stanów osobowych formacji obrony cywilnej systemu wykrywania i alarmowania w zakresie zbierania i przetwarzania informacji w prognozowaniu sytuacji po wystąpieniu nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska oraz wypracowaniu wniosków i propozycji do decyzji o prowadzeniu działań ratowniczych i ochronnych.
2. Sprawdzenie skuteczności działania scentralizowanego systemu syren alarmowych włączonych do systemu radiowego sterowania.
3. Szkolenie, doskonalenie obsad osobowych wymienionych formacji w prognozowaniu sytuacji po wystąpieniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska oraz wypracowanie wniosków dla szefa OC Gminy w zakresie prowadzenia działań ratowniczych.
4. Doskonalenie obiegu informacji przy wykorzystaniu radiowej sieci zarządzania.
§ 4.

W ramach treningu w dniu 26 października 2012r. zostanie przeprowadzona głośna próba syren włączonych do radiowego systemu na terenie Gminy.

§ 5.

Koordynowanie i nadzór przygotowania i przeprowadzenia treningu powierzam Pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, wojskowych, obrony cywilnej oraz ewidencji działalności gospodarczej.
§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas przygotowania i przeprowadzenia treningu.

BURMISTRZ
SZEF OBRONY CYWILNEJ
GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

Paweł Pernal