Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUżyczenie lokalu użytkowego w budynku „Dom Zdrojowy”

Użyczenie lokalu użytkowego w budynku „Dom Zdrojowy”

Zarządzenie Nr 92/2012
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 18 października 2012 r.

w sprawie użyczenia lokalu użytkowego w budynku „Dom Zdrojowy” 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 
zarządzam, co następuje : 
§ 1. Przekazuję w użyczenie na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 247,8m2 w budynku „Dom Zdrojowy” w Iwoniczu-Zdroju, położonym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1320/7, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Iwonicz-Zdrój, dla której została urządzona księga wieczysta numer KS1K/000992889/2, 
§ 2. Lokal użytkowy, o których mowa § 1 zarządzenia, przeznacza się na pomieszczenia biurowe ośrodka pomocy społecznej. 
§ 3. Szczegółowe warunki użyczenia określi umowa użyczenia zawarta pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju. 
§ 4. Ustala się czas trwania użyczenia na okres trzech lat, z mocą obowiązywania od dnia 1 sierpnia 2012 roku do 31 lipca 2015 roku. 
§ 5. Użyczenie lokalu użytkowego nastąpi na zasadach określonych w art. 710-719 Kodeksu Cywilnego. 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.