biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyZapewnienie okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe

Zapewnienie okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe

Zarządzenie Nr 93
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 18 października 2012 r.

w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom
zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe
 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2011 r. Nr. 142, poz. 1591 ze zm.) art. 94 pkt. 4 i art. 207 Kodeksu pracy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973) , zarządzam co następuje: 
§ 1. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój zapewnia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli: 
a) okresowe badania okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, 
b) pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę swojego dobowego wymiaru czasu pracy, 
c) zaświadczenie o potrzebie używania okularów wydał lekarz prowadzący profilaktyczną opiekę zdrowotną. 
§ 2. Pracownik nabywa prawo do refundacji poniesionych kosztów na zakup okularów korygujących wzrok na podstawie: 
a) aktualnego zaświadczenia lekarskiego, wydanego przez okulistę, zatrudnionego w przychodni lekarskiej, posiadającej umowę z lekarzem medycyny pracy.
b) przedstawienia imiennego dowodu zakupu okularów. 
§ 3. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój ustala górną granicę refundacji zakupu okularów korygujących wzrok dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój., którzy nabyli prawo do ich zakupu na kwotę 150,00 PLN brutto. 
§ 4. W przypadku pogorszenia się wzroku powodującego konieczność wymiany okularów lub szkieł korygujących wzrok zrefundowanych wcześniej przez pracodawcę, wymiana taka powinna być przedmiotem indywidualnych ustaleń na podstawie aktualnych badań okulistycznych (refundacja w takim przypadku dokonywana jest do kwoty wymienionej w § 3  i nie częściej niż raz w roku). 
§ 5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów korygujących wzrok, których zakup został zrefundowany przez pracodawcę, pracodawca nie ponosi kosztów zakupu nowych. 
§ 6. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.