biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczySorządzenie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iwonicz – Zdrój na lata 2013-2023

Sorządzenie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iwonicz – Zdrój na lata 2013-2023

ZARZĄDZENIE Nr 100 /2012
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie sporządzenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iwonicz – Zdrój na lata 2013-2023.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.).

z a r z ą d z a m, co następuje :

§ 1
Sporządzam projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2013 rok, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2013 rok wraz z załącznikami, o którym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki