Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyZasady odpłatnego przejmowania przez Gminę Iwonicz-Zdrój urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

Zasady odpłatnego przejmowania przez Gminę Iwonicz-Zdrój urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

Zarządzenie Nr 106/2012
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Iwonicz-Zdrój urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858, z późniejszymi zmianami),
z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1.
Wprowadzam do stosowania w Gminie Iwonicz-Zdrój „Regulamin odpłatnego przejmowania przez Gminę Iwonicz-Zdrój urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Powołuje się komisje do prowadzenia w imieniu Burmistrza, procedury przejmowania urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w Gminie Iwonicz-Zdrój w składzie:
1. Robert Niemczyk – przewodniczący komisji
2. Wojciech Klimkiewicz – członek komisji
3. Leszek Biela – członek komisji
§ 3.
Zarządzenie wchodzi z życiem z dniem wydania.

Załączniki