Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2013r.

Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2013r.

Uchwała Nr XXIII/178/2012

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2013r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), 
Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju 
u c h w a l a, co następuje: 
§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku, określoną w wysokości 75,86 zł za 1 dt. w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
19 października 2012 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (Monitor Polski z 2012r., poz.787) obniża się do kwoty 60.00 zł, która w 2013 roku przyjmowana będzie jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. 
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.