biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXIII/176/2012

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z poźn.zm.),  Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju 
u c h w a l a, co następuje :
§ 1. Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój wynosi : 
1)  od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,72 zł od 1 m 2 powierzchni , 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł  od 1 ha powierzchni , 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,11 zł od 1 m 2 powierzchni ; 
2)  od budynków lub ich części : 
a) mieszkalnych – 0,54 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej , 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,34 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej , 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej , 
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł  od 1 m 2 powierzchni użytkowej , 
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3.40 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej ; 
3)  od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy. 
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy. 
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.