biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Opłata uzdrowiskowa

Opłata uzdrowiskowa

Uchwała Nr XXIII/175/2012

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie opłaty uzdrowiskowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 17 ust. 1a, art 19 pkt. 1) lit. d i pkt. 2) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.)w związku z art. 48 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j.Dz. U. z 2012r. poz.651 z poź. zm.) 
Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju 
u c h w a l a, co następuje : 
§ 1. Ustala się wysokość opłaty uzdrowiskowej za każdy dzień pobytu dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w Uzdrowisku Iwonicz – Zdrój : 
1)  od osób fizycznych, które ukończyły lat 15 w wysokości 3,20 zł dziennie, 
2)  d osób fizycznych, które nie ukończyły lat 15 w wysokości  2,60 zł dziennie, 
3)  od emerytów i rencistów w wysokości  2,60 zł dziennie. 
§ 2. Ustawowe zwolnienia od opłaty uzdrowiskowej określa przepis art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613,z późn. zm.). 
§ 3. Opłata uzdrowiskowa pobierana jest w chwili zakwaterowania osób, o których mowa w § 1. 
§ 4. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa. 
§ 5. Inkaso opłaty uzdrowiskowej zleca się : 
1) „Uzdrowisku Iwonicz” S.A. i innym sanatoriom, 
2) domom wczasowym oraz podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność 
w zakresie wynajmu pokoi. 
§ 6. Wynagrodzenie za inkaso opłaty uzdrowiskowej wynosi 6 % od pobranej kwoty. 
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XIV/103/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 
14 listopada 2011 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej. 
§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy. 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.